All posts by admin

Спазвайки принципите и регламентите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), г-жа Санг Мии Бак, член на Комитета за културно наследство към ЮНЕСКО и професор по културна антропология е на посещение в България, за да извърши мониторинг върху дейността на Регионалния център на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак имаше възможността да се срещне и да проведе конструктивни разговори с представители на редица организации, с които Регионалният център е в партньорство при осъществяване на своята дейност.

News2017.01.11-1

На 11 януари 2017 г., в рамките на престоя си в България, г-жа Санг Мии Бак посети организираната от Фондация „Созопол“ в партньорство с Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“. Изложбата представя българското материално и нематериално културно наследство.

News2017.01.11-2

На място, експертът от ЮНЕСКО се запозна с експонираните макети на знакови български природни и културни паметници, както, с представените от Сдружение „Духовно огледало“, дългогодишен партньор на Регионалния център, творби на деца, изработени по традиционни техники от папиемаше и царевична шума. Специално за г-жа Бак Фондация „Созопол“, Сдружение „Духовно огледало“ и проф. Диляна Мичева, Национална академия за театрално и филмово изкуство, организираха фолклорна програма, изпълнена от студенти, учащи във висшето училище.

News2017.01.11-3 Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство
по време на специално подготвената фолклорна програма
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

По време на посещението си в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеше“ г-жа Бак проведе конструктивни разговори с представители на част от партньорите на Регионалния център за опазването на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа. Г-жа Бак се срещна с г-н Арнаутски, Председател на международната неправителствена организация Фондация „Созопол“, с г-жа Татяна Костадинова, Председател на Сдружение „Духовно огледало“ и г-н Емил Павлов, Председател на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства към ЮНЕСКО, Национална секция България.

Г-н Арнаутски имаше възможността да запознае г-жа Санг Мии Бак с целите и дейността на Фондация „Созопол. Той обърна специално внимание върху активната дейност на международната неправителствена организация в областта на опазване на природното и културното наследство, като изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб. Г-н Арнаутски отново потвърди готовността на Фондация „Созопол“ да продължи да оказва съдействие на ЮНЕСКО и да извършва дейността си, спазвайки приоритетите и целите на международната организация.

News2017.01.11-4 Г-жа Санг Мии Бак и г-н Арнаутски по време на срещата
в изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще“

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация, официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка за два двугодишни периода: от 2012 г. до 2014 г. и от 2014 г. до 2016 г., осъществява своята активна дейност, спазвайки принципите и целите на световната организация и работейки в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО.

Следвайки приетите политики на ЮНЕСКО, по време на провелата се Генерална конференция на НПО-та, официални партньори на Организацията, в периода 12-14 декември 2016 г. бяха проведени избори за нов състав на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО и негов Председател. Част от членовете на Комитета до момента, сред които и Фондация „Созопол“, поради изискването за максимален брой последователни двугодишни мандати, вече не са членове на Комитета за връзка.

ngo-unesco-liaison-committee-2015-2016 Снимки на членовете на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за периода 2014-2016 г.,
сред които и г-н Кирил Арнаутски, представени в рамките на презентация по време на Генералната конференция на НПО-та, официални партньори на ЮНЕСКО

След финала на Международното събитие в Париж, Фондация „Созопол“ подчерта ролята на г-жа Сабина Коломбо, началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации”, ЮНЕСКО, на целият екип на Секретариата на ЮНЕСКО и на своите колеги от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО за перфектната организация на провелата Конференция. Международното събитие следваше определената оптимална програма, като привлече голям интерес от страна на правителства, правителствени и неправителствени организации, медии, експерти и други гости.

logo-icngos-2016 Лого на провелата се Генерална конференция на НПО-та,
официални партньори на ЮНЕСКО, в периода 12-14 декември 2016 г.

По време на Конференцията българската неправителствена организация отново изрази своята готовност и желание да продължи да работи в тясно сътрудничество със Секретариата на ЮНЕСКО и новоизбрания Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО. Фондацията изтъкна необходимостта от обединение и сплотеност на всички заинтересовани с цел постигане на устойчиво развитие в световен мащаб.

Проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”, разработен от Фондация „Созопол“, съвместно със Сдружение „Пръстени от Балкани“ беше одобрен за изпълнение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г. Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, два мандата: 2012-2014г. и 2014-2016г., осъществява своята дейност изключително активно. Следвайки своите цели и политика за активна работа в насока опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство, Фондацията съвместно със своите дългогодишни партньори от Сърбия, Сдружение „Пръстени от Балкани“, разработи и кандидатства с проектното предложение по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 г.

Деца, участници в Международния фестивал „Сурва“

Реализацията на проекта е от голямо значение за запазване на традициите в Източна Европа, тъй като на 2 декември миналата година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство народният празник „Сурва” бе вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За важността на включването на този елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство по българските земи и в трансграничния регион.

Кадър от Кукерския фестивал „Сурва“

Целите и предвидените дейности по проекта се вписват в сферата на компетентност на ЮНЕСКО и отговарят на определените правомощия на световната организация. Проектът е съобразен и подкрепя изцяло Програмата за приоритетните дейности на ЮНЕСКО. Водеща цел на проекта е насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния диалог и постигане на разбирателство по добре видим и изразен безпристрастен начин. За да се постигнат всички заложени цели и очаквани резултати по проекта, структурата и програма са насочени към запознаване на всички заинтересовани и по-специално на младото поколение и децата в трансграничния регион в детайли с изключително значимия Кукерски ритуал.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол”, посети Организацията на Обединените Нации за образование наука и култура (ЮНЕСКО), Париж, Франция.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол”,
г-жа Снежана Маноилова – връзки с обществеността на генералния директор на ЮНЕСКО, г-н Гетачу Енгида -заместник генерален директор на ЮНЕСКО и
г-жа Веселина Иванова-главно аташе в кабинета на генералния директор на ЮНЕСКО

Той взе участие в Генералната конференция на неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО, която се проведе в периода 12-14 декември в сградата на Световната организация.

Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

За провеждането на Международната конференция беше създадена много добра организация от г-жа Сабина Коломбо – Началник отдел връзки с правителствени и неправителствени организации към Секретариата на ЮНЕСКО и от екипa, сформиран от нея.

Генералната конференция на неправителствените организации партньори на ЮНЕСКО, беше открита със слово на г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО.

Откриване на Конференцията от г-н Ерик Фалт –
Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Приветствие към делегатите на форума произнесе Н.Пр. г-н Дарко Танаскович, Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО, Председател на Комитета на неправителствените партньори на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО.

Приветствие от Н.Пр. г-н Дарко Танаскович,
Постоянен представител на Република Сърбия в ЮНЕСКО

След изказванията, Конференцията продължи, спазвайки предварително определената програма.

Дейностите на част от неправителствените организации бяха представени в специално определеното място „Отворено пространство на НПО-та” към централното фоайе на сградата. Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски, представители на Фондация „Созопол“, която е първата българска неправителствена организация в официално партньорство с Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО до настоящия момент, се срещнаха и разговаряха с ръководители на ЮНЕСКО, постоянни представители на държави членки, представители на неправителствени организации от цял свят и други.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски запознаха гостите и участниците в Конференцията с активната работа на Фондация „Созопол” на национално и международно ниво за изпълнение на целите и задачите, поставени от Световната организация. Особено внимание беше обърнато на приетото за финансиране проектно предложение „Опазване на природното и културното наследство-ползи за хората, природата и културата”. Проектното предложение се финансира от Европейския съюз по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП за Трансгранично сътрудничество България-Турция. Бенефициент по проекта е НПО, Фоднация „Приморско-2004”. Фондация „Созопол” изпълнява експертна и консултантска дейност по проекта.


Г-н Ерик Фалт и г-н Кирил Арнаутски
при информационната площ
на Фондация „Созопол”
Н.Пр. г-н Дарко Танаскович и
г-н Кирил Арнаутски при
отвореното пространство за НПО-та


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Филип Бусан – новоизбран Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Мартин Леви – досегашен Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО


Г-н Кирил Арнаутски и г-н Шен Че – Председател на НПО, избрана
за втори мандат
Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Петя Зеленски при информационната площ на
Фондация „Созопол”

Г-н Кирил Арнаутски при информационната площ на Фондация „Созопол”

Снимка на новоизбраното ръководство на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО с
г-н Ерик Фалт – Заместник генерален директор на ЮНЕСКО

Г-н Кирил Арнаутски с част от новоизбраните членове на
Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

На 9 декември 2016 г. г-н Арнаутски, Председател на Фондация „Созопол“, ще отпътува за Париж, за да присъства и да вземе участие в Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура ЮНЕСКО). Събитието ще се проведе в периода 12-14 декември в Париж, седалището на Световната организация.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на международната
неправителствена организация Фондация „Созопол“

Г-н Арнаутски ще има възможността да проведе редица срещи както със свои колеги, представители на неправителствени организации от цял свят, така и с част от другите гости на световното събитие. На тези срещи Председателят на Фондацията ще представи активната ѝ дейност в национален и международен мащаб, запознавайки присъстващите с актуална информация относно изпълнените, изпълняваните и разработваните проекти от Фондация „Созопол“.

Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”,
един от водещите проекти, изпълнен от Фондация „Созопол”

Като представител на международна неправителствена организация, член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, която работи активно за съхранението на природното и културното наследство, и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, г-н Арнаутски ще проведе разговори със своите колеги, членове на Комитета. Заедно, те ще могат да обсъдят постигнатите резултати, възможностите за прилагане на по-добри методи и практики при осъществяване на дейностите, изпълнявани от неправителствените организации, съгласно и спазвайки приоритетите на ЮНЕСКО.

От 29 ноември до 3 декември, г-н Кирил Арнаутски участва в международен форум „Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”.

Откриване на международен форум
„Перспективи за Българо – Грузинско сътрудничество”

Форумът организиран от г-жа Евгения Димитрова с помощта на г-н Валентин Митев и други български и грузински приятели, изпълни поставените си благородни цели.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, г-н Валентин Митев и г-жа Татяна Костадинова

Форумът подкрепящ Грузинско-Българското приятелство, имаше за основно съпътстващо мероприятие изложба „Светът през очите на българските и грузински деца“, която беше експонирана в Националната детска галерия на Грузия.От българска страна чрез уникални детски творби в изложбата участва Сдружение „Духовно огледало“ с Председател госпожа Татяна Костадинова.


Информационен плакат Част от изложбата
„Светът през очите на българските и грузински деца”

news2016-12-02-4 От ляво на дясно: г-жа Марина Абуладзе-ПР на Национална детска галерия,
г-жа Лиа Горгодзе – Директор Национална детска галерия,
г-жа Татяна Костадинова и г-н Кирил Арнаутски, с децата от България

По време на откриването на изложбата, бяха изпълнени национални песни и танци на двете страни.

Народната певица Янка Рупкина с деца от България и Грузия


Г-н Кирил Арнаутски с част от децата изпълнители

Част от българската делегация, в която участва и г-н Кирил Арнаутски беше приета от Патриарха на цяла Грузия – Негово светейшество Илия II. Негово светейшество беше запознат с целите на Форума. Той благослови присъстващите, като им пожела здраве, благоденствие и успехи.

По време на участието си във Форума г-н Арнаутски проведе редица срещи. Той се срещна и разговаря с нейно превъзходителство Десислава Иванова – посланик на България в Грузия и г-н Важа Манджгаладзе – извънреден пълномощник на МВнР на Грузия. В непринудения разговор те обсъдиха основните дейности за развитие и устойчивост на двустранните отношения Грузия – България.

От ляво на дясно: г-н Кирил Арнаутски, нейно превъзходителство
Десислава Иванова и г-н Важа Манджгаладзе

В разговор с г-жа Райна Белева, Председател на Съюза на българите в Грузия, беше подчертана важността на работата на Съюза с неправителствения сектор в България и Грузия.

Г-н Кирил Арнаутски и г-жа Райна Белева

Във връзка с предстоящото отваряне на първата Покана за набиране на проектни предложения по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020” се срещна с представители на неправителствени организации от Грузия, като ги запозна с идеен вариант проектно предложение „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”. Представителите на неправителствените организации, приеха да продължат разговорите за партньорство и съвместна дейност в полза на развитието.

На 4 ноември, втория ден на Международния форум, се състояха редица обсъждания на поставените по време на световното събитие въпроси. На организираните дискусии присъства и активно участие взе г-н Ерик Факт – Заместник-генерален Директор на ЮНЕСКО.

Г-н Ерик Фалт – Замесник-генерален Директор на ЮНЕСКО и
г-ца Невена Арнаутска – представител на Фондация „Созопол”,
в основната зала на международния форум

По-късно през деня, следвайки предвидената програма на Световното събитие, бяха проведени презентации на водещи международни неправителствени организации, касаещи изпълнени от тях проекти за насърчаване и изграждане на световния мир. При представянето на Фондация „Созопол”, Невена Арнаутска запозна присъстващите участници с активната дейност на фондацията за опазване и поддържане на световния мир.

Г-ца Невена Арнаутска по време на презентацията на Фондация „Созопол“
и изпълнения от организацията проект

Чрез специално изготвена презентация г-ца Арнаутска представи накратко успешно изпълнения проект от Фондация „Созопол”: „Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150-тата годишнина от Великоморавската мисия на Кирил и Методий”.

Снимка на Светите братя Кирил и Методий, канонизирани за светци
благодарение на своето свято дело

Проектът беше финансиран от Програма за участие на ЮНЕСКО за 2012-2013 години и съфинансиран от Фондация „Созопол”. Реализацията на проекта е от голямо значение на международно ниво, тъй като постави акцент и запозна широката общественост с дейностите, извършвани от Светите братя Кирил и Методий. Благодарение на своето свято дело славянските апостоли Кирил и Методий стават един от значимите фактори за огромен културен прелом в подкрепа на мирното съжителство между народите в Европа. Утвърждавайки демократичното право на всеки народ да има свой собствен език и своя собствена писменост, Светите Братя правят още една крачка в процеса по изграждане и утвърждаване на световен мир.

След изнесените презентации от неправителствени организации от цял свят, г-ца Невена Арнаутска имаше възможността да проведе редица конструктивни разговори със своите колеги – представителите на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. Г-ца Арнаутска се срещна и с г-жа Мартин Леви, Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, като те обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в неправителствения сектор за насърчаването на мир и постигането на устойчиво развитие.

Г-ца Невена Арнаутска, представител на Фондация „Созопол“ и
г-жа Мартин Леви, Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО

Като член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, приоритет за Фондация „Созопол“ е да работи изключително активно за насърчаване и изграждане на мир с неправителствените организации в Югоизточна и Източна Европа.

На 3-ти ноември в град Керетаро, Мексико беше открит официално междинароден форум „От подпомагане до изграждане на мир с неправителствените организации”.

Деловият президиум преди началото на откриването

Приветствено слово от г-н Ерик Фалт, Заместник Генерален Директор на ЮНЕСКО

По време на форума Невена Арнаутска, представител на Фондация „Созопол” проведе срещи с гости на форума. На тези срещи бяха обсъдени много въпроси свързани с основната тема на форума – запазване на мира.

Невена Арнаутска с други представители на
Неправителствени организации гости на форума

Форумът „От подпомагане до изграждане на мир с неправителствените организации” се провежда на 3-ти и 4-ти ноември в град Керетаро, Мексико. Това събитие е от голямо значение за световния неправителствен сектор. Активността от страна на неправителствените организации в официално партньорство с ЮНЕСКО е много голяма – над 150 представители са заявили своето участие.

Г-ца Невена Арнаутска, член на управителния съвет на Фондация „Созопол” и експерт национални и международни проекти и програми към Фондацията отпътува от София рано сутринта на 2-ри ноември, за да вземе участие в световния форум в Керетаро. Там, на работни сесии, тя ще представи дейностите на Фондацията и постигнатите от нея резултати по множеството изпълнени проекти.

Невена Арнаутска, член на управителния съвет на Фондация „Созопол”

Фондация „Созопол”, като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (ЮНЕСКО), следва приоритетите на международната организация, сред които основен е изграждане на устойчив мир по целия свят. Българската неправителствена организация работи изключително активно за успешната реализация на проекти за опазване на природното и културното наследство; осигуряване на достъпна среда до това наследство; за постигането на устойчиво развитие посредством подпомагане и изграждане на мир, както на национално, така и на международно ниво.

Фондация „Созопол”, като неправителствена организация, оказала значима подкрепа за реализиране на общински приоритети през 2016 година, получи престижната награда „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ”, учредена от Националното сдружение на Общините в Република България. На 31.10.2016 г. в сградата на Общински съвет Созопол на редовна сесия на общинското ръководство, наградата беше връчена от г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова, председател на Общински съвет на Община Созопол.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова,
Председател на Общински Съвет Созопол, връчват престижната награда на
г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”

За наградата на Националното сдружение на Общините в Република България се номинират предложения от кметове на Общини, които предложения подлежат на гласуване от Управителния съвет на Сдружението. За 2016 година Управителният съвет е гласувал единодушно за предложението на г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол с наградата да бъде удостоена Фондация „Созопол”. Още от създаването си през 2002 година, международната неправителствена организация работи изключително активно и оказва съдействие на местната власт при опазване на природното и културното наследство, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания. Основни цели и приоритети на Фондацията са насърчаването на устойчиво развитие, съхраняване на културното многообразие и насърчаването на мир. Дейностите, които изпълнява неправителствената организация, се реализират в конструктивно сътрудничество с представители на държавата, местната власт, неправителствения сектор и местното население.


Почетната грамота и плакета на Националното сдружение на общините
в Република България

Фондация „Созопол“ разработва и изпълнява успешно редица проекти за съхранението на природното наследство, културата, традициите и културното наследство. Осъзнавайки необходимостта от конструктивно сътрудничество, Фондацията, съвместно с местната власт и други заинтересовани страни работи за подобряването на междукултурния диалог, насърчаването на устойчиво развитие и постигането на мир.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”
с получената престижна награда

Своят опит в партньорските отношения с Държавната и местните власти в Република България Фондация „Созопол” като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) споделя ежедневно с партньори от цял свят. Тя обменя добри практики и опит с много неправителствени организации както на национално и регионално ниво, така и на международно ниво.