За Фондация „Созопол”

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Фондация „Созопол” е основана от г-н Кирил Арнаутски през месец декември 2002 година за осъществяване на дейност в обществена полза и с цели:

• Насърчаване на съпричастността на обществото за опазване на околната среда, материалното и нематериалното културно наследство. Използване на добри изпитани практики и иновативни методи при изпълнение на тези цели;

• Популяризиране на материалните и духовните ценности, провеждане на обучения на нива, отнасящи се до всички възрастови групи и подпомагане на международното сътрудничество в полза на хората и развитието;

• Сътрудничество с компетентните международни правителствени и неправителствени организации, свързани с дейности в сферата на образованието, културното наследство, опазване на природата, осигуряване на достъпна среда за възрастни хора и хора с увреждания;

• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на възрастни хора и хора със специфични възможности.

Фондация „Созопол” е първата българска неправителствена организация, приета на 9 септември 2011 година в официално партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). От 3 февруари 2012 година фондацията има статут на консултативен партньор с ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол” беше един от най-активните десет члена на Комитета за връзка на НПО с Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) състоящ се от публично избрани неправителствени организации от цял свят в продължение на два двугодишни мандата: от 2012 година до 2014 година и от 2014 година до 2016 година. Приоритет за Фондация „Созопол” е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствените организации от Източна Европа, в партньорски отношения с ЮНЕСКО.

От създаването си до настоящия момент, Фондация „Созопол” е участвала и участва в изпълнението на много проекти, финансирани от Организацията на Обединените Нации; ЮНЕСКО; Европейския съюз; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; Лига на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел; Проект „Zero” на Фондация ESSL; други правителствени и неправителствени организации от национален и международен мащаб.

От 2013 година Фондация „Созопол” е член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел. В резултат на добре изпълнени национални и международни проекти от Фондация „Созопол”, касаещи дейности активно включващи възрастни хора и хората с увреждания в обществения живот, град Созопол е един от шестте града в Европа приети от Лигата на историческите и достъпни градове.

Благодарение на активната дейност за опазване на природното и културното наследство и представяйки Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол, на 15 април 2015 година, Фондация „Созопол” получи престижната награда „Световна туристическа дестинация” на Съвета за Световен Туризъм и Пътувания. Тя е първата българска неправителствена организация получила тази престижна награда.

От 23.08.2016 година Фондация „Созопол” е активен участник в Проект „Zero”, създаден от международната неправителствена организация – Фондация „ESSL”. Проект „Zero” се разработва в цял свят с политика на действие цялостно подпомагане и включване на хората с увреждания в дейности касаещи активното им участие в обществения живот.

Дейността на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хора с увреждания е силно популяризирана от Световната организация по туризъм /СОТ/. Световната организация по туризъм подготви и разпространи специално информационно издание в което е отделено място и за Фондация „Созопол”. Съдържанието е изцяло съобразено с предварително приетата тема за Световния ден на туризма през 2016 година – „Туризъм за всички – насърчаване на универсалната достъпност“.

На 26 юли 2017 година по време на редовна Сесия на Департамент по Икономически и Социални въпроси на ООН в Ню Йорк, беше взето решение да се даде специален консултативен статут на Фондация „Созопол“, което решение присъедини Фондация „Созопол“ към голямото семейство на Департамента. Едно достойно представяне на Българския неправителствен сектор в лицето на Фондация „Созопол“ пред Организацията на Обединените Нации.

Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, проведено от 4 до 6 юни 2018 година в Париж, взе единодушно решение, Фондация „Созопол” да бъде акредитирана в качеството на консултант на Междуправителствения Комитет за опазване на нематериалното културно наследство. В правомощията на консултанта влиза и обучение на заинтересовани граждани от всички възрастови групи в опазването на световното нематериално културно наследство, една от основите за достоен живот на човечеството.