За Фондация „Созопол”

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Фондация „Созопол” е основана от г-н Кирил Арнаутски през месец декември 2002 година за осъществяване на дейност в обществена полза и с цели:

• Насърчаване на съпричастността на обществото за опазване на околната среда, материалното и нематериалното културно наследство. Използване на добри изпитани практики и иновативни методи при изпълнение на тези цели;

• Популяризиране на материалните и духовните ценности, провеждане на обучения на нива, отнасящи се до всички възрастови групи и подпомагане на международното сътрудничество в полза на хората и развитието;

• Сътрудничество с компетентните международни правителствени и неправителствени организации, свързани с дейности в сферата на образованието, културното наследство, опазване на природата, осигуряване на достъпна среда за възрастни хора и хора с увреждания;

• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на възрастни хора и хора със специфични възможности.

Фондация „Созопол” е първата българска неправителствена организация, приета на 9 септември 2011 година в официално партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). От 3 февруари 2012 година фондацията има статут на консултативен партньор с ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол” беше един от най-активните десет члена на Комитета за връзка на НПО с Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) състоящ се от публично избрани неправителствени организации от цял свят в продължение на два двугодишни мандата: от 2012 година до 2014 година и от 2014 година до 2016 година. Приоритет за Фондация „Созопол” е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствените организации от Източна Европа, в партньорски отношения с ЮНЕСКО.

От създаването си до настоящия момент, Фондация „Созопол” е участвала и участва в изпълнението на много проекти, финансирани от Организацията на Обединените Нации; ЮНЕСКО; Европейския съюз; Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; Лига на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел; Проект „Zero” на Фондация ESSL; други правителствени и неправителствени организации от национален и международен мащаб.

От 2013 година Фондация „Созопол” е член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел. В резултат на добре изпълнени национални и международни проекти от Фондация „Созопол”, касаещи дейности активно включващи възрастни хора и хората с увреждания в обществения живот, град Созопол е един от шестте града в Европа приети от Лигата на историческите и достъпни градове.

Благодарение на активната дейност за опазване на природното и културното наследство и представяйки Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол, на 15 април 2015 година, Фондация „Созопол” получи престижната награда „Световна туристическа дестинация” на Съвета за Световен Туризъм и Пътувания. Тя е първата българска неправителствена организация получила тази престижна награда.

От 23.08.2016 година Фондация „Созопол” е активен участник в Проект „Zero”, създаден от международната неправителствена организация – Фондация „ESSL”. Проект „Zero” се разработва в цял свят с политика на действие цялостно подпомагане и включване на хората с увреждания в дейности касаещи активното им участие в обществения живот.

Дейността на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хора с увреждания е силно популяризирана от Световната организация по туризъм /СОТ/ към Организацията на Обединените Нации. Световната организация по туризъм подготви и разпространи специално информационно издание в което е отделено място и за Фондация „Созопол”. Съдържанието е изцяло съобразено с предварително приетата тема за Световния ден на туризма през 2016 година – „Туризъм за всички – насърчаване на универсалната достъпност“.

На 13 октомври 2016 г. за Генерален секретар на ООН бе избран Г-н Антониу Гутериш, който встъпи в длъжност на 1 януари 2017 г. В продължение на 10 години, от 1992 г. го до 2002 г. е Генерален секретар на Португалската социалистическа партия.От 1999 г. до 2005 г. е председател на Социалистическия интернационал . В периода 1999 г. до 2002 г. е Министър-председател на Португалия. От 2005 г. до 2015 г. осъществява активна дейност като Върховен комисар на ООН за бежанците.

На 26 юли 2017 година по време на редовна Сесия на Департамент по Икономически и Социални въпроси на ООН в Ню Йорк, беше взето решение да се даде специален консултативен статут на Фондация „Созопол“, което решение присъедини Фондация “Созопол” към голямото семейство на Департамента. Едно достойно представяне на Българския неправителствен сектор в лицето на Фондация „Созопол“ пред Организацията на Обединените Нации.

На 10 ноември 2017 г. г-жа Одри Азуле бе избрана за Генерален директор на ЮНЕСКО. След г-жа Ирина Бокова, тя е втората жена, която оглавява международната организация. В периода от 2016 г. до 2017 г. г-жа Азуле е Министър на културата във Франция. В международен аспект, на този си пост тя изигра ключова роля в съвместните инициативи на Франция, ЮНЕСКО и Обединените Арабски Емирства за опазване на културното наследство на т.нар. „конфликтни зони“, обявени за такива през декември 2016 г. На 24 март 2017 г. тя представи пред Съвета за сигурност на ООН проектна резолюция 2347 относно защитата на културното наследство при ситуация на въоръжени конфликти. Тази резолюция, внесена от Франция, Италия и ЮНЕСКО, беше приета единодушно.

Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, проведено от 4 до 6 юни 2018 година в Париж, взе единодушно решение, Фондация „Созопол” да бъде акредитирана в качеството на консултант на Междуправителствения Комитет за опазване на нематериалното културно наследство. В правомощията на консултанта влиза и обучение на заинтересовани граждани от всички възрастови групи в опазването на световното нематериално културно наследство, една от основите за достоен живот на човечеството.