За Фондация „Созопол”

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Сребърна монета на Аполония, V в. пр. Хр

Фондация „Созопол” е основана от г-н Кирил Арнаутски през месец декември 2002 година за осъществяване на дейност в обществена полза и с цели:

• Насърчаване на съпричастността на обществото за опазване на околната среда, материалното и нематериалното културно наследство. Въвеждане на добри практики и иновативни методи при изпълнение на тези цели;

• Популяризиране на националните ценности – материални и духовни, със способите на международното сътрудничество, подпомагане на трансграничното сътрудничество в полза хората и на развитието;

• Сътрудничество с компетентните международни правителствени и неправителствени организации, с дейности в сферата на културното наследство, опазване на природата и осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания;

• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хора със специфични възможности.

Фондация „Созопол” е първата българска неправителствена организация, приета на 3 февруари 2012 година като консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Фондация „Созопол” беше един от десетте члена на Комитета за връзка на ЮНЕСКО с неправителствени организации от цял свят в продължение на два двугодишни мандата: от 2012 година до 2014 година и от 2014 година до 2016 година. Приоритет за Фондацията е насърчаването на активното взаимодействие и координацията на неправителствените организации от Източна Европа, в партньорски отношения с ЮНЕСКО.

Фондация „Созопол” е член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации, Брюксел.Благодарение на изпълнените проекти от Фондацията град Созопол е един от шестте града в Европа приети от Лигата.

Дейността на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хора с увреждания е силно популяризирана от Световната организация по туризъм към Организацията на обединените нации. Световната организация по туризъм подготви и разпространи специално информационно издание в което е отделено място и за Фондация „Созопол”. Съдържанието е изцяло съобразено с предварително приетата тема за Световния ден на туризма през 2016 година „Туризъм за всички – насърчаване на универсалната достъпност“.

Благодарение на активната дейност за опазване на природното и културното наследство и представяйки Архитектурно исторически комплекс с музейна сбирка „Южна крепостна стена и кула” в град Созопол, Фондация „Созопол” е първата българска организация получила престижната награда „Световна туристическа дестинация” на Съвета за Световен Туризъм и Пътувания.

На 23 февруари 2016 година Фондация „Созопол“ беше уведомена, че е приета в Регистъра на Департамента по икономически и социални въпроси на Организацията на обединените нации със седалище в Ню Йорк.

На 26 юли 2017 г. по време на редовната Координационна управленска среща на Икономически и социален съвет на ООН (ECOSOC) в Ню Йорк, беше взето решение да се даде специален статут на Фондация „Созопол“, което я присъедини към голямото семейство на Департамента. Едно достойно представяне на Българския неправителствен сектор в лицето на Фондация „Созопол“.

Активната дейност на г-н Арнаутски като Председател на Фондация „Созопол“ за опазване на богатото културно наследство на Созопол е основата през 2015 година той да получи званието „почетен гражданин“ на град Созопол.


Международен форум на неправителствени организации в официално партньорство с ЮНЕСКО,
организиран от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО с подкрепата на Фондация „Созопол“,
проведен в София и Созопол в периода 28-30 септември, 2014 г.


Международна кръгла маса на тема: ”70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”,
организирана от Фондация „Созопол“ в партньорство с Националната комисия на България за ЮНЕСКО,
Регионалнeн център за опазване на нематериалното културно наследство
под егидата на ЮНЕСКО, София и Национален дворец на културата,
проведен в София и Копривщица в периода 7-8 август, 2015 г.