Успешно финализиране на проект „Ритуали и символика на обредите с огън – единни в многообразието”


На 22.03.2016 г. Фондация „Созопол“, спазвайки изискванията на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), представи финален отчет по проект „Ритуали и символика на обредите с огън единни в многообразието”.

Проектът беше финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2014–2015 година и съфинансиран от Фондация „Созопол”. Основната цел бе насърчаване и развитие на културното многообразие, междукултурния и междуетническия диалог. Изпълнението на проектните дейности спомогна за изграждане на капацитет на младите хора относно опазване на нематериалното културно наследство чрез запознаване с ритуал „Нестинарство” – включен през 2009 година в световния списък на представителното нематериално наследство на ЮНЕСКО.

Снимка, направена по време на Световен форум „Ролята на младежта за
опазване на материалното и нематериалното културно наследство”,
организиран от Комитета за връзка НПО – ЮНЕСКО с домакин Фондация „Созопол”

Младежи бяха запознати в детайли с този изключително значим за нашата страна ритуал чрез проведен двудневен семинар през месец ноември 2015 г. Присъстваха и студенти, насочили своя интерес в различни сфери, но желаещи да работят за опазването и популяризирането на българското нематериално културно наследство. По време на семинара всички проявиха голям интерес към разглежданата тематика, като след неговия край им бяха раздадени удостоверения за завършен курс на обучение.

Снимка на проф. Д.и.н. Виолета Нешева, научен консултант на Фондация „Созопол”
и участниците в двудневния семинар,
организиран от Фондация „Созопол“ през месец ноември 2015 година

Фондация „Созопол“, като първата българска неправителствена организация консултативен партньор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, осъществява своята дейност изключително активно. Следвайки своите цели и политика за активна работа в насока опазване и популяризиране на материалното и нематериалното културно наследство, Фондацията започна разработването на проект „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”.

Снимка от международния фестивал „Сурва” в Перник, вписан през 2015 г. в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО

С този проект Фондация „Созопол” в партньорство с Фондация „Пръстени от Балкани”, Сърбия ще кандидатства за финансиране по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016 – 2017 година. Бъдещата евентуална реализация на проекта е от голямо значение за запазване на традициите в Източна Европа, тъй като на 2 декември миналата година, в рамките на 10-тата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство народният празник „Сурва” бе вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. За важността на включването на този елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване, които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство по българските земи и в трансграничния регион.