Изпълнени проекти

„Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”


Период на изпълнение: 2015 ÷ 2016 години. Стойност на проекта: 552 029, 00 евро. Финансиран от Финансов механизъм на Еропейското икономическо пространство. Градивен елемент на чувството за принадлежност към дадена нация е разпознаването на определени елементи на културата като свои, присъщи и специфични за съответната общност. Това съзнание се изгражда в младите поколения в процеса им на социализация, като така се формира усещането им за съпричастност към определена културна традиция и идентичност.

Традициите се възприемат от хората като нещо неизменно, което се предава от поколение на поколение в продължение на много години.

По проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете” са предвидени дейности, които предлагат цялостен подход за постигане на целите и резултатите определени в Програма БГ08: “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”: възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност до културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие. Като се взема предвид значение на опазването на културното наследство и развитието на културното многообразие за устойчивото развитие на обществото, партньорите по Проекта и обществеността на Община Созопол са убедени, че създаването на Етнографски музей в къща „Тракийски хан” – културна ценност от национално значение изцяло спомага за опазване на културното и историческото наследство.

По проекта се изпълняват теренни археологически проучвания, консервационни, реставрационни дейности на недвижимата културна ценност за създаването на Етнографски музей. В музея чрез ревитализиране на изложбени пространства и използване на интерактивни технологии ще бъдат експонирани предмети с висока културна стойност. Предвижда се да има две експозиции: – на закрито в къщата и на открито в типичния созополски двор към къщата. При изпълнението на тези дейности ще бъде запазена автентичността на къщата и двора, т.е. ще бъдат спазени изискванията на Програмата да бъде пространство от културното наследство и развит музей на открито.

Със запазването на автентичната среда и неповторимия си изглед към морето обектът на интервенция ще стане по-привлекателен за местните хора и туристите. Двете музейни експозиции – на закрито и открито ще включват експонати от Южното Черноморие и от крайбрежна Странджа. Ще бъде показан битът на основните етнографски групи в региона. Всички експонати, дарени от местното население, ще бъдат подходящо експонирани и представени на посетителите. Предвиждат се дейности по осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания. Създаденият Етнографски музей с експозиции на открито и закрито ще бъде неразделна част от един голям музеен комплекс, архитектурен ансамбъл уникален за Българското Черноморие. включващ и съществуващия Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”, създаден от Фондация „Созопол”.

Къща „Тракийски хан”, град Созопол Къща „Тракийски хан”, град Созопол