Изпълнени проекти

„Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Национален археологически резерват „Античния град Аполония“ – град Созопол”.


Период на изпълнение: 2004 ÷ 2005 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 18 983,22 евро. Финансиран по Програма: “Красива България” към Министерство на труда и социалната политика.

Проектът включваше дейности по консервация, реставрация, адаптация и социализация на комплекса, в това число: параклис, сегменти от крепостната система на античния град, създаване на експозиционни зали, за представяне на разкрити архитектурни елементи и артефакти, съхраняване и популяризиране на консервираните и реставрираните движими и недвижими културни ценности.