Изпълнени проекти

Мелник – Богозиданият град – от разруха към извисяване. Създаване на европейски център за популяризиране на културното наследство


Период на изпълнение: 2006 ÷ 2007 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 245 960,00 евро. Финансиран по програма ФАР към Европейски съюз. Основната цел на проекта бе създаване на качествен продукт за културен туризъм чрез археологическо проучване, консервация, реставрация, социализация и осигуряване на адекватен достъп до църква „Свети Никола”, „Крепост на Деспот Слав”, манастир „Свети Харалампий” и манастир „Света Богородица Спилеотиса” – част от археологически комплекс „Деспот Славова крепост”, в археологическия резерват „Античен, средновековен и възрожденски град Мелник”, Община Сандански, Област Благоевград.

Проектът стимулира развитие на човешкия ресурс за управление на обектите, създаване на план за развитие на културен туризъм в региона и теоретично и практическо обучение по археология, консервация и реставрация. По проекта бе създаден и Център за популяризиране на културното наследство със седалище в сградата на Кметство Мелник.

1.4