Изпълнени проекти

Улесняване на достъпа на хора с увреждания до Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” в Архитектурно-исторически резерват „Старата част на град Созопол”


Период на изпълнение: 2007 ÷ 2008 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 39 333,92 евро. Финансиран по програма на Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение.
Основната цел на проекта е изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, посредством използване на добри практики и пълно прилагане на изискванията на националното законодателство в унисон с Директивите на Европейския съюз за защита от дискриминация и спазване на правата на хората с увреждания. След изпълнението на проекта бе осигурен достъп на хора със специфични възможности до Архитектурно-историческия комплекс „Южна крепостна стена и кула” и възможност за пространственото придвижване през музея чрез изграждане на две рампи, платформа и асансьор за хора с увреждания. Това спомогна за тяхното социално интегриране в общината и промяна в нагласите на обществото към хората с увреждания.