Изпълнени проекти

Българската Ясна поляна – екология, фолклор, туризъм


Период на изпълнение: 2007 ÷ 2008 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 120 300,00 евро. Финансиран по Програма: „ФАР към Европейски съюз, Трансгранично съгрудничедство България – Турция 2005”. Проектът създаде нови и подобри съществуващите съоръжения и инфраструктура за „зелен” туризъм на територията на Толстоистка ливада, Лесопарк, Тракийска ливада и Парк Аязмото, намиращи се в района на село Ясна Поляна, Община Приморско, Област Бургас. Изградена беше прилежаща инфраструктура, която да осигури достъп до природните ресурси на всички заинтерисовани, включително на хората с увреждания. Посредством реализацията на дейностите, свързани с тази цел се създадоха нови продукти за развитие на „зелен” туризъм и се осигуриха предпоставки за устойчиво развитие на разнообразен туристически продукт.
Проектът стимулира развитието на туристическата индустрия. Създадени бяха възможности на местното население за придобиване на знания и умения, необходими за ефективното съхранение, използване и популяризиране на уникалните природни ресурси, съсредоточени в региона.
По проекта се създаде еко-пътека, която е включена в общ туристически маршрут. Организирането на подобен маршрут подчерта и популяризира природните забележителности в трансграничния регион и допринесе за развитието на дълготрайно трансгранично сътрудничество в областта на туризма.

1.5