Изпълнени проекти

Създаване и популяризиране на културния туристически продукт в град Созопол чрез реставрация на южната крепостна стена и кула и строителство на обществена туристическа инфраструктура за хора с увреждания


Период на изпълнение: 2003 ÷ 2004 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта – 345 871,00 евро. Финансиран по програма ФАР към Европейски съюз. С изпълнението на проекта се създаде устойчив туристически продукт, намиращ се на територията на Археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол, Област Бургас. Проектът допринесе за икономическото и социално развитие на местните жители, чрез подобряване използването на културното наследство на Република България, намиращо се на територията на Община Созопол. По проекта бяха реставрирани, консервирани и популяризирани сегменти от Южна крепостна стена и стражева кула, датиращи от IV – XIV век. Бе изграден обществен санитарен възел за хора с увреждания, както и подходяща инфраструктура по цялото протежение на улица „Южна панорамна алея”, позволяваща достъп до запазените културни ценности на всички хора, включително и тези с увреждания.