Изпълнени проекти

„Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете”


Проектът „Културното наследство на Аполония – Созопол, от векове за векове“ се изразява в съхранението на значима сграда на територията на град Созопол, България. Посредством изграждането на Културен център и Етнографски музей в старинния град се допринася за запазването и популяризирането на културата и културното наследство в района.

Проект „Културното наследство на Аполония – Созопол, от векове за векове“ е от изключително значение за устойчивото развитие в Созопол и трансграничния регион.

Цели на проекта са: опазване на богатото културно наследство по българските земи; консерация, реставрация, адаптация и социализация на сграда от голямо значение; изграждане на Етнографски музей на град Созопол; популяризиране на целите и резултатите на проекта; осигуряване на достъпност до реновирания обект за всички; постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Постигнатите резултати от проектната реализация са: възстановяване и съхраняване на културно наследство за бъдещите поколения; изграден Етнографски музей в град Созопол; социализация на културни паметници с голямо значение; документиране на културата, културната история и културното наследство, представяне на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие; постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Участващи партньори са:
1. Водеща организация е Община Созопол.

Общината е изпълнила редица значими за района и областта проекти. Сред тях са:
– „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол“, изпълнен в периода 23.11.2011-06.04.2014 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.
– „С грижа към детето”, изпълнен в периода 28.12.2011-28.12.2013 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.

2. Фондация „Созопол“.

Фондация „Созопол“ е партньор по проекта. Тя отговаря за управлението на проекта, осъществява координацията на дейностите на отделните участници, взема активно участие при изготвянето на предложенията и плановете за реставрация и участва при избора на критерии за оценка. В допълнение, изпълнява и дейности, свързани с набавяния на дарения и благотворителност. Приносът му се изразява и в съвместното поддържане с Община Созопол на нормалното функциониране на обектът след края на проекта.

3. Сдружение „Черно море-Странджа“.

Сдружение „Черно море-Странджа“ е партньор по проекта. Като неправителствена организация с богат опит в областта на опазване и популяризиране на културното наследство, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, посредством специалистите и експертите, с които работи, предоставя на водещия партньор консултантски услуги на всеки етап на изпълнение на проекта. Това съдейства за постигане на поставените цели и реализиране на очакваните резултати.

Тези организационни структури работят в разбирателство, водени от общата цел за опазване на културното наследство, развитие на културния туризъм и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Изпълнени са всички поставени цели и са реализирани всички очаквани резултати по проекта. По време на изпълнение на проекта няма бюджетни ограничения.

Фази на развитие: Проектното изпълнение е реализирано в изключително добра координация между партньорите. Началото е поставено със създаване на оптимална организация и система за управление на проектните дейности. Избрана е двустепенна система за организация и управление, използвана при изпълнението на редица проекти, което е гаранция за успеха на настоящия проект. След определяне на отговорностите и задачите на всеки ангажиран в проекта, е стартирана работата по съхранение и реновиране на обекта на интервенция с цел създаване на Етнографски музей с експозиции на открито и закрито в град Созопол. Извършени са дейности по опазване и социализация на културно наследство. Приложени са иновативни и утвърдени такива методи за публичност и популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. Проектът бе адекватно представен пред обществото и всички заинтересовани страни, популяризирайки постигнатите резултати и реализираните цели. Всички бяха запознати със значението на европейското и националното сътрудничество, финансовия принос на ЕС и на Правителството на република България, както и постигнатата добавена стойност. Следваната стратегия при изпълнение на фазите на развитие на проекта се базира на комплекс от методи чрез необходимо присъщи, конкретни, добре позиционирани и опознаваеми мерки, които са доказано икономични, иновативни, ефикасни и ефективни.

Проектното изпълнение е финансирано от:
– Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо участие на Кралство Норвегия с програмен оператор Министерство на културата в България;

Стойността на всички дейности по проекта възлиза на 552 029.00 €.

Проектът е от изключително значение както на национално равнище, така и в европейски и световен мащаб. При осъществяване на консервационно-реставрационните дейности максимално е запазена автентичността на обекта. Функционалността на реновираната сграда е изменена и подобрена. По този начин е направена още една стъпка към превръщането на културното наследство на България по-достъпно и атрактивно както за българи, така и за чужденци, в това число и за хора с увреждания. Проектът гарантира прогрес за местното население и нови възможности за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Той допринася за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Допълнителна информация:
Сградата „Тракийски хан“, където днес се помещава Етнографският музей на град Созопол, преди началото на проекта бе в тежко аварийно състояние. След извършените дейности по археологически проучвания, консервация, реставрация, адаптация и социализация на обекта, при пълното запазване на оригиналната субстанция в интериора и екстериора, бе създаден Етнографски музей. Музеят функционира с експозиции на открито и закрито. Той допринася за по-ярка изява и припознаване в съвременния модерен свят на културната национална идентичност в региона.

Сградата на Етнограски музей, град Созопол

Кадри от експонатите, изложени в Етнографския музей