Наградата „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ” на Националното сдружение на общините в Република България за 2016 година беше връчена на Фондация „Созопол”


Фондация „Созопол”, като неправителствена организация, оказала значима подкрепа за реализиране на общински приоритети през 2016 година, получи престижната награда „ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ”, учредена от Националното сдружение на Общините в Република България. На 31.10.2016 г. в сградата на Общински съвет Созопол на редовна сесия на общинското ръководство, наградата беше връчена от г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова, председател на Общински съвет на Община Созопол.

Г-н Панайот Рейзи, Кмет на Община Созопол и г-жа Красимира Германова,
Председател на Общински Съвет Созопол, връчват престижната награда на
г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”

За наградата на Националното сдружение на Общините в Република България се номинират предложения от кметове на Общини, които предложения подлежат на гласуване от Управителния съвет на Сдружението. За 2016 година Управителният съвет е гласувал единодушно за предложението на г-н Панайот Рейзи, кмет на Община Созопол с наградата да бъде удостоена Фондация „Созопол”. Още от създаването си през 2002 година, международната неправителствена организация работи изключително активно и оказва съдействие на местната власт при опазване на природното и културното наследство, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания. Основни цели и приоритети на Фондацията са насърчаването на устойчиво развитие, съхраняване на културното многообразие и насърчаването на мир. Дейностите, които изпълнява неправителствената организация, се реализират в конструктивно сътрудничество с представители на държавата, местната власт, неправителствения сектор и местното население.


Почетната грамота и плакета на Националното сдружение на общините
в Република България

Фондация „Созопол“ разработва и изпълнява успешно редица проекти за съхранението на природното наследство, културата, традициите и културното наследство. Осъзнавайки необходимостта от конструктивно сътрудничество, Фондацията, съвместно с местната власт и други заинтересовани страни работи за подобряването на междукултурния диалог, насърчаването на устойчиво развитие и постигането на мир.

Г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация “Созопол”
с получената престижна награда

Своят опит в партньорските отношения с Държавната и местните власти в Република България Фондация „Созопол” като официален партньор на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) споделя ежедневно с партньори от цял свят. Тя обменя добри практики и опит с много неправителствени организации както на национално и регионално ниво, така и на международно ниво.