All posts by admin

Период на изпълнение 2014 ÷ 2015 години. Финансирането на проекта е осигурено по прогрма на Еврппейски Съюз; Фондация „Созопол“; Фондация „Приморско 2004″.
Комплексът се намира на стратегическо място – входа на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

1 2 Снимка от към църква „Св. Св. Кирил и Методии“ Снимка от към сграда ДИК,
пристанищетоИзпълнени са консервационни и реставрационни работи на сградите, съгласно изготвен технически проект, като са спазени изискванията на Национален институт за опазване на недвижимо културно наследство към Министерство на културата.
Запазени са в пълния си вид и обем фасадите на сградите, като дограмата е изпълнена от естествено сушен странджански дъб.

Вътрешното пространство и разпределение са съобразени изцяло с всички съвременни изисквания за определената им функция и дейности.
На база изготвен и съгласуван технически проект с: Министерство на културата; Национален институт за недвижимо културно наследство; РИОСВ – Бургас; EVN, ВиК – Бургас; Община Созопол, и издадено Разрешение за строеж от Община Созопол, се изпълнява централния вход към комплекса откъм главната улица на Национален археологически резерват Античния град “Аполония”– ул.„ Аполония ”, през стражева кула от датирана от IV – XII век:

3 4
Чертежи от съгласуван технически проект за вход към комплекс от главната улица на резервата „Аполония“

Приложените чертежи с разпределение на входа и входно пространство от съгласуван технически проект ясно показват значимостта на обекта.

Това е едно уникално решение, което няма аналог в Европейския съюз. В световен мащаб няколко такива решения за подходи, съчетали в себе си историята и настоящето, свързани по един прекрасен функционален начин.

В обхвата на Комплекса при проведени археологически проучвания са разкрити и експонирани архитектурни структури и артефакти от III век пр.н.е до наши дни. Всичко това е оформено по подходящ начин, така че гостите на комплекса да могат да се докоснат и запознаят с многовековната история на Аполония – Созопол.

Период на изпълнение: 2015 ÷ 2016 години. Стойност на проекта: 552 029, 00 евро. Финансиран от Финансов механизъм на Еропейското икономическо пространство. Градивен елемент на чувството за принадлежност към дадена нация е разпознаването на определени елементи на културата като свои, присъщи и специфични за съответната общност. Това съзнание се изгражда в младите поколения в процеса им на социализация, като така се формира усещането им за съпричастност към определена културна традиция и идентичност.

Традициите се възприемат от хората като нещо неизменно, което се предава от поколение на поколение в продължение на много години.

По проект „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете” са предвидени дейности, които предлагат цялостен подход за постигане на целите и резултатите определени в Програма БГ08: “КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”: възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност до културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие. Като се взема предвид значение на опазването на културното наследство и развитието на културното многообразие за устойчивото развитие на обществото, партньорите по Проекта и обществеността на Община Созопол са убедени, че създаването на Етнографски музей в къща „Тракийски хан” – културна ценност от национално значение изцяло спомага за опазване на културното и историческото наследство.

По проекта се изпълняват теренни археологически проучвания, консервационни, реставрационни дейности на недвижимата културна ценност за създаването на Етнографски музей. В музея чрез ревитализиране на изложбени пространства и използване на интерактивни технологии ще бъдат експонирани предмети с висока културна стойност. Предвижда се да има две експозиции: – на закрито в къщата и на открито в типичния созополски двор към къщата. При изпълнението на тези дейности ще бъде запазена автентичността на къщата и двора, т.е. ще бъдат спазени изискванията на Програмата да бъде пространство от културното наследство и развит музей на открито.

Със запазването на автентичната среда и неповторимия си изглед към морето обектът на интервенция ще стане по-привлекателен за местните хора и туристите. Двете музейни експозиции – на закрито и открито ще включват експонати от Южното Черноморие и от крайбрежна Странджа. Ще бъде показан битът на основните етнографски групи в региона. Всички експонати, дарени от местното население, ще бъдат подходящо експонирани и представени на посетителите. Предвиждат се дейности по осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания. Създаденият Етнографски музей с експозиции на открито и закрито ще бъде неразделна част от един голям музеен комплекс, архитектурен ансамбъл уникален за Българското Черноморие. включващ и съществуващия Архитектурно исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”, създаден от Фондация „Созопол”.

Къща „Тракийски хан”, град Созопол Къща „Тракийски хан”, град Созопол

Фондация „Созопол“ учредява съвместно със свои дългогодишни партньори този институт. Основата цел на новоучредения Институт е: Разширяване възможностите на възрастните за предприемаческа активност и създаване на иновативни бизнес-модели за културен туризъм, чрез цифрови образователни инструменти, основани на методите и принципите на съвременната, конективна педагогика и психология.
Тази организационна стъпка е продиктувана от задълбочаващата се безработица сред възрастното население в региони на Европейски съюз и целия свят, въпреки наличието на множество културни и природни ресурси. Паралелно с това ще бъдат създадени възможности за повишаване качеството на автентични и уникални туристически продукти и услуги, свързани с познание за културните артефакти.

1 2

Гаранция за успешното функциониране на новата образователна институция е много добрата експертиза и голям обем от познания на избраните партньорски организации:

    Център за интеркултурно образование и работа, Германия;
    Асоциация „Креативни идеи”, Латвия;
    Образователен център – Образование за възрастни, Гърция;
    Център за мултикултурно-тиролска интеграция, Австрия;
    Асоциация „Милениум Център”, Румъния;

за видовете културно наследство, съвременното битие и степента на социализация на културните ценности, местните занаяти, фолклорни изкуства, бит и култура.

3 4 5 Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

6

7 8 Културно-информационен център на входа на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

9 10 Изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”

11 Макет на Рилски манастир

Фондация „Созопол”, като НПО в специален консултативен статут с Департамента по Икономически и Социални въпроси към Организацията на Обединените Нации, има участие и поети ангажименти към създадената работна група касаеща остаряването, създадена към Департамента с Председател Н. Пр. Мартин Гарсия Моритан, постоянен посланик на Аржентина в ООН.

Богатият опит в експонирането и управлението на културното наследство може да бъде описан и представен с множеството реализирани проекти и проекти в реализация:

В момента Фондация „Созопол“ успешно участва в изпълнението на Проект: „Предприемачи за културно наследство“ /CHEER-Cultural Heritage Entrepreneurs/ – Реф. № 2018-1-DE02-KA204-00510”.

Cheer

Проектът е фокусиран върху установяване степента на компетентност и допълване на придобитите професионални умения и знания на безработните хора от социалната група на възрастното население, а също така и с възможностите за стартиране на социално предприемачество.

Успоредно с изпълнението на дейностите по действащия проект, Фондация „Созопол“ започна разработването на ново проектно предложение с наименование:

„Дигиталното образование за европейско културно наследство, като генератор на социално предприемачество”.

Новото проектно предложение е фокусирано върху свързването с Единния Европейски Цифров Пазар на създадените на интелектуални и образователни продукти за цифровизация на туристическата индустрия, в частност на културния туризъм и възможностите на предприемачите, независимо от тяхната географска локация.

1 2 Созопол Ессауира


В офиса на Фондация „Созопол” – активен участник в разработването на проекта, беше получено официално писмо от г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник-генерален директор на ЮНЕСКО за Дирекция Африка и външни отношения.
3 г-н Фирмин Едуард Матоко – Заместник-генерален директор на ЮНЕСКО за Дирекция Африка и външни отношения

Oфициално писмо от г-н Фирмин Едуард Матоко

В писмото е отразена благодарността и положителното отношение на Генералния директор на ЮНЕСКО – г-жа Одри Азуле,

4 г-жа Одри Азуле – Генерален директор на ЮНЕСКО

както и становището на г-н Матоко за цялостната дейност на Фондация „Созопол”, в това число и участието на Фондацията в проект: „Созопол и Ессауира – отворени врати между две цивилизации”.

Една от гаранциите за успешната разработка и изпълнение на международния проект е участието на неправителствени организации от Кралство Мароко, град Ессауира, Република България, град Созопол и редица интелектуалци от двете държави. Проектът е подкрепен изцяло от Н. Пр. Г-жа Закия Ел Мидауи – Посланик на Кралство Мароко в Република България и г-н Светослав Глосов – почетен Консул на Кралство Мароко в Република България.

5 От дясно наляво – г-н Светослав Глосов – почетен Консул на Кралство Мароко в Република България, Н. Пр. Г-жа Закия Ел Мидауи – Посланик на Кралство Мароко в Република България

В основата на проект „Созопол и Ессауира – отворени врати между две цивилизации” са:
• Опазването и представянето на богатото културно наследство на двата исторически града;
• Развитието на културата, културното многообразие и многоцветие;

Както казва известния интелектуалец и творец д-р Шафик Субай: „Разположени на границата между Мита и Модерността, тези два града са романтични, културни и космополитни селища, обичани и харествани от художници и артисти, посещавани от философи и мислители, градове на свети хора и традиции. Градове, живи в историческите предания и модел на спокоен и мирен живот сега”.

6 Г-н Кирил Арнаутски и Д-р Шафик Субай

Езикът на изкуството е универсален, и когато срещне подкрепа на правителствени и неправителствени организации, и представители на гражданското общество, неминуемо води до осъществяване на разбирателство между културите и диалога между националностите.

Фондация „Созопол“ получи покана за участие в Консултативна среща за ролята на акредитираните неправителствени организации в рамките на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003г. Международния форум ще се проведе в зала XII в сградата на ЮНЕСКО в Париж (Fontenoy) на 18 април 2019 г., от 10:00 ч. до 13:00 ч и от 15:00 ч. до 18:00 часа.

Поканата е изпратена от г-н Тим Къртис, Секретар на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

4 Г-н Тим Къртис – Секретар на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство

Фондация „Созопол“ потвърди участието си в срещата като се регистрира съгласно дадените указания. На срещата ще присъства госпожа Петя Зеленски, постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

3 Г-жа Петя Зеленски – Постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

За това международно признание на Фондация „Созопол“ допринесе нейната изключително активна дейност, свързана с Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003г. Дейността на фондацията беше призната и по достойнство отчетена от ЮНЕСКО. Част от дейностите изпълнени от Фондация „Созопол“ представят пред всички изключително богатото нематериално културно наследство на Република България.

Ритуал „Нестинарство”, елемент от представителния списък на нематериалното културно наследство, демонстриран по време на Световен форум на Международните неправителствени организации в партньорство с Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), организиран от Фондация „Созопол” през 2014 година.

1 2

Фондация „Созопол” в партньорство с Асоциация „Пръстени от Балкани”, Република Сърбия, успешно приключи изпълнението на Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”. Проектът бе финансиран по Програма за участие на Организация на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за 2016 – 2017 година, и съфинансиран от Фондация „Созопол”.

5

Екипът и експертите на Фондация „Созопол” съвместно с Община Созопол участват в разработването на проектни предложения за финансиране от СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ENI CBC ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014-2020. Дейностите, които Фондация „Созопол” разработва касаят обекти и цялостната визия на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

1 Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

и Национален археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”.

2 Национален археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър”

Проектните предложения ще бъдат представени до 31 януари 2019 година. Ако проектните предложения бъдат одобрени за финансиране чрез дейности за консервация, реставрация, адаптация и социализация, двата резервата ще затвърдят своята позиция като световна туристическа дестинация.

Месец декември 2018 година, ФОНДАЦИЯ „СОЗОПОЛ“ – в качеството си на НПО в специален консултативен статут с Департамента по икономически и социални въпроси (DESA) към Организация на Обединените Нации, получи покана за участие в „Десетата сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването”.

1 Сграда на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк

На 23-26 Юли 2018г. в сградата на Организация на Обединените Нации беше проведена „Девета сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“ под председателството на Негово Превъзходителство Г-н Мартин Гарсия Моритан.

2 Негово Превъзходителство Г-н Мартин Гарсия Моритан
Постоянен представител на Аржентина в ООН

Работата на комисията протече в конструктивен дух и участие на всички присъстващи. Бяха проведени задълбочени обсъждания по двете определени фокус-области: „Автономия и независимост” и „Дългосрочна и палиативна грижа”.

3 Сградата на Организация на Обединените Нации – Девета сесия на отворената работна група по въпросите на остаряването под председателството на Н.пр. Г-н Мартин Гарсия Моритан проведена на 23-26 Юли 2018г.

Взети бяха много важни решения, част от които послужиха като основа и база за организирането и провеждането на „Десета сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“.
На 15-18 април 2019 г. в Сградата на Организацията на Обединените Нации в Ню Йорк ще се проведе „Десетата сесия на Отворената Работна Група по Въпросите на Остаряването“.

4Емблема на „Десета сесия на Отворена Работна група по въпросите на остаряването“ – предоставена от официалния уеб сайт на UNDESA.

Двете определени фокус-области за обсъждане на сесията са: „Социална закрила и Социална сигурност, включително нива за социална защита“ и „Образувание, обучение, учене през целия живот и изграждане на капацитет“ в контекста на възрастните хора.

В Десетата сесия, 15-18 април 2019 година, като представители на Фондация „Созопол” – НПО в специален консултативен статут към UNDESA, ще вземат участие г-н Кирил Арнаутски – Председател на УС на Фондация „Созопол” и проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен консултант на Фондация „Созопол”.

5 6 Г-н Кирил Арнаутски Председател на УС на Фондация „Созопол” Проф. д.и.н. Виолета Нешева Главен научен консултант на Фондация „Созопол”На сесията г-н Кирил Арнаутски ще вземе отношение по определените теми във фокус 1: „Социална закрила и Социална сигурност, включително подова за социална защита”.
Проф д.и.н. Виолета Нешева ще вземе активно участие по определените теми във фокус 2: „Образование, обучение, учене през целия живот и изграждане на капацитет в контекста на възрастните хора.

1

На 17 декември 2018 година в Париж бе открита Международната конференция на неправителствените организации, официални партньори на ЮНЕСКО. Една от водещите теми на Конференцията бе „Повишаване и насърчаване на ангажираността и приноса на НПО партньори на ЮНЕСКО”.

2 Зала № 6, централа на ЮНЕСКО, Париж

На Международната конференция присъства г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол” – Неправителствена организация в официално партньорство с ЮНЕСКО.

3 Г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол”

По време на заседанията на Конференцията, г-жа Зеленски направи кратко изказване като представи активната международна дейност на Фондация „Созопол“. След нейното изказване всички присъстващи я поздравиха и изказаха задоволство от активността на Фондацията, като пожелаха успехи в бъдещата й дейност на национално и международно ниво.

Госпожа Зеленски се срещна и разговаря с г-жа Сабина Коломбо – представител на Секретариата на ЮНЕСКО, представители на неправителствени организации в официално партньорство с ЮНЕСКО и други.

На 28 ноември бяха проведени симулативни интервюта на студенти, обучаващи се по специалност „Икономика на туризма“ към Университета за национално и световно стопанство в София, от представители на TELUS International Europe. В събитието активно участие взе г-ца Симона Тодорова, експерт към Фондация „Созопол“.

1 Симона Тодорова, и представители на TELUS International Europe в непринуден разговор със студенти от Университета за национално и световно стопанство

TELUS International Europe е многоезичен контактен център, който предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В качеството си на специалисти в подбора на кадри за различни икономически отрасли представителите на международната компания влязоха в ролята на интервюиращи. Студентите, от своя страна, отговориха на зададените им индивидуални въпроси във връзка с кандидатура за предварително определена позиция в сферата на туризма.

2 3

По време на цялото събитие Симона Тодорова съдейства на интервюиращите и взе активно участие при формулирането на въпросите.

Целите на провеждане на симулативните интервюта бяха:
• Придобиване на опит у студентите при провеждане на интервю за работа;
• Усвояване на знания относно етикета на общуване;
• Изграждане на умения за делова комуникация;
• Научаване на най-често задаваните въпроси по време на интервю;
• Усвояване на фрази, уместни и препоръчителни за употреба;
• Установяване на често срещани грешки при кандидатстване за работа и методи за тяхното избягване.

Мероприятието се проведе с изцяло практическа насоченост и в полза на обучаващите се. Студентите придобиха и усвоиха знания и умения, които да прилагат в процеса на кандидатстване за работа. След провеждане на всички интервюта младежката общност получи възможност да зададе въпроси и да получи съвети относно аспекти на интервю, които не бяха засегнати. Отговори и насоки в дискусията дадоха Симона Тодорова и представителите на TELUS International Europe.

Проведените разговори, дискусия и интервюта ще намерят реално практическо приложение от Фондация „Созопол” при изпълнение на предвидените ѝ дейности по Проект: “Предприемачи за културно наследство – CHEER”, № 2018-1-DE02-KA204-005102, финансиран по Програма „Еразъм+” на Европейски съюз.

На 18 ноември г-н Кирил Арнаутски, председател на УС на Фондация „Созопол“, и г-ца Симона Тодорова, експерт „Устойчиво развитие, трансгранично сътрудничество и туризъм“, пристигнаха в гр. Рига, Латвия за участие в Първа работна среща по Проект: „Предприемачи на културно наследство“ с акроним „Настроение“. Същата вечер те и домакините присъстваха на уникално светлинно шоу – част от организираните тържества, свързани със 100-годишнината от основаването на държава Латвия.

1 Снимка от светлинното шоу, част от програмата по честване 100-годишнината на Латвия

На 19 ноември от 09:00 ч. в конферентната зала „Janis“ на хотел „Rixwell Konventa Seta“ започна работната среща по проекта. Мероприятието се проведе по предварително съгласувана програма между всички партньори, участващи в проекта: Център за Интеркултурно образование и работа, Германия; Образователен център за възрастни, Гърция; Фолклорна асоциация „Варнава“, Гърция; Център за междукултурно-тиролска организация, Австрия; Асоциация „Милениум център“, Румъния; Асоциация „Креативни идеи“, Латвия; Фондация „Созопол“, България.

2 3
Снимки от работата на участниците в първата работна среща по проекта

Дискусиите и обсъждането на дейностите, определени за изпълнение на проекта, бяха изключително ползотворни. Г-н Дани Франке, представител на водещата организация, и г-жа Санита Путнина, представител на домакините, координираха събитието, като дадоха възможност на всеки участник свободно да изрази своето становище, да постави определените си въпроси, както и да допълни останалите, където се намери за уместно. Представителите на Фондация „Созопол“ взеха активно участие в дебатите и информираха присъстващите относно изпълнението на определените дейности по проекта, като подчертаха, че някои от задачите, извършени от експертите на Фондацията, са в по-напреднала фаза от така заложената в проекта.
Срещата продължи на 20 ноември (вторник) в сградата на Институт „Гьоте“. След приключване на работната среща всички бяха единодушни, че решенията, взети по време на събитието, са важни за изпълнението на проекта. Част от взетите решения са:
– регулярна онлайн връзка между всички партньори, като първата беше определена за 28 ноември (сряда)
– провеждане на втора среща между партньорите на 20-21 май в гр. Инсбрук, Австрия.

6 Панорамен изглед от Рига