Годишна среща организирана от Комитет за връзка НПО-ЮНЕСКО и сектор за НПО към Световната организация


На 26 февруари 2020 година, в централата на ЮНЕСКО, Париж, площад Фонтеноа 7, се проведе организационно-информационна среща на Комитет за връзка (Управляващ орган) на НПО към ЮНЕСКО и Сектор на НПО към ЮНЕСКО. На срещата присъстваха представители на НПО от цял свят.

1
Залата в която се провежда годишната среща
И присъстващите представители на НПО

Комитетът за връзка представи информация относно изпълнените дейностите през 2019 година. Беше изтъкнато, че въпреки създалата се напрегната ситуация в световен мащаб дейността на неправителствения сектор се поддържа на добро равнище. Подчертано бе, че е необходима по-голяма активност и ангажираност на всички за да се отговори на потребностите и възникващите предизвикателства.

2
Деловия президиум на годишната среща

В срещата взе участие г-жа Петя Зеленски – постоянен представител на Фондация „Созопол“ в Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В началото на изказването си г-жа Зеленски поздрави всички присъстващи от името на г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол“. Тя запозна аудиторията целенасочената и активна дейност на Фондация „Созопол“ на национално и международно ниво.

3
Г-жа Петя Зеленски, постоянен представител
на Фондация „Созопол“ в ЮНЕСКО

Г-жа Петя Зеленски доведе до знанието на всички доброто изпълнение на Проект: „Чипровските килими – световно културно наслдство, достояние на поколенията“. Информира ги, че проекта беше изпълнен коректно и точно в партньорство между Фондация „Созопол“, България и Фондация „Пръстен от балкани“, Сърбия. Тя подчерта, че проектът беше изпълнен благодарение на финансова помощ предоставена от ЮНЕСКО чрез Програма за участие 2018-2019, като изказа благодарността на двете неправителствени организации и местните общности към Световната организация.