Фондация „Созопол“ подготви своя Доклад за оценка, касаещ изпълнението на Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията“. Проектът е финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО.


Фондация „Созопол“, неправителствена организация от България и Фондация „Пръстен от Балкани“, неправителствена организация от Сърбия в партньорство, изпълниха Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията“. Докладът за оценка касаещ изпълнението на проекта е готов и ще бъде изпратен в Сектор за неправителствените организации към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Проектът беше финансиран от Програма за участие 2018-2019 на Световната организация и съфинансиран от Фондация „Созопол“.
Следвайки стриктно приоритетите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), двете партньорски организации работят и ще работят изключително активно за съхранението на нематериалното културно наследство, популяризиране на национално, регионално и световно ниво, както и за запазването му за бъдещите поколения. Традициите на изработка на Чипровски килими, Традициите на изработка на Пиротски килими, тяхното съхранение и популяризиране, са от голямо значение за запазването им в Република България и Република Сърбия.

1 2 Чипровските килими – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО Чипровските килими – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО

Дейностите по проекта са изпълнени качествено и в срок. Всички ангажирани с изпълнението им работиха всеотдайно и неуморно. Проектът беше подкрепен от държавните институции, местната власт, неправителствения сектор, гражданското общество, медии и др., които използвайки своя потенциал допринасоха за доброто изпълнение на всички дейности. Двете неправителствени организации, вземайки предвид и съобразявайки се с чл.чл.1;2;11,12,13,14 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година подпомагат правителствените институции при дейността им за опазване на елементи на нематериалното културно наследство.

3
Чипровските килими – елемент на световното нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО

Нематериалното културно наследство е онази вечна сила, която чертае и вещае духовната връзка минало-настояще на човечеството, откакто съществува и за времена напред.То се изразява в богатството от знания и умения, обвеяно в човешка мъдрост, предавано от поколение на поколение.

4
Бистришките баби – елемент на световното нематериално
културно наследство на ЮНЕСКО

Наследената традиция и култура, обогатявана непрестанно с нови постижения в съвремието е залогът за устойчиво развитие в утрешния ден. И така, както е многообразен природният свят, така е многообразно нематериалното културно наследство, свързано със специфичната геолого-географска среда на възникването и развитието му, с хората от различни раси, племена и народи – негови носители.

5 6 Кукерството – елемент на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО Нестинарството – елемент на
световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО

Взаимното му опознаване и разбиране, породено във вековното общуване между тях в стремежа им за оцеляване, развитие и бъднина за поколенията насърчава уважението им един към друг, допринася за социалното им сближаване и подпомага културния диалог в огромното културно многообразие.

Нематериалното културно наследство е основен извор за идентичност – чувството за принадлежност към конкретна човешка общност или общности, и чрез тях – към обществото като цяло. То е и реалният индикатор за духовното извисяване на човека и общността, белязано от интелекта, от яркостта на талантите, с опора в дълбоките корени на културата, развита и обогатена във времето. Интелигентността е качеството, което спомага за търпимост и толерантност между хората, за възприемчивост на културните ценности и културното многообразие.

7
Мартеницата – елемент на световното нематериално културно
наследство на ЮНЕСКО

Преди, по време и след изпълнението на проекта специално внимание се отделя на приноса на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за постигане на поставените цели и постигнатите резултати по проекта.

8

Проектът допринесе за повишаване на осведомеността в обществото на национално и международно ниво, и засилване на видимостта на Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), на база активната и прозрачна дейност на Световната организация в България, Сърбия и Югоизточна Европа и като цяло в света. Изпълнените дейности бяха съобразени и отговаряха на приетите правила и етични стандарти на ЮНЕСКО.