Проект, разработен в партньорство между Фондация „Созопол”, Република България и Асоциация „Eссауира-Могадор”, Кралство Мароко кандидатства по Програма за участие на ЮНЕСКО


На 30 юни, 2020 година, Проект: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации” бе представен по Програма за участие 2020-2021 към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Двете неправителствени организации са заложили за изпълнение мероприятия, съобразени с основните цели и Директиви на ЮНЕСКО.
Предвидените дейности по проекта ще бъдат изпълнени в град Созопол, Република България по време на Международния фестивал на изкуствата „Аполония“

1

и град Ессауира, Кралство Мароко, по време на Международния фестивал на изкуствата „Gnaoua“.

2

Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
• насърчаване, подпомагане, развитие и съхранение на културното многообразие;
• повишаване на осведомеността, чрез популяризиране и засилване видимостта на ЮНЕСКО, на база на активната дейност на Световната организация.
• Популяризиране на финансовото участие на ЮНЕСКО. Постигнато съответствие на дейностите по проекта с приетите етични стандарти на Световната организация;
• Ярко изразено и видимо постигане на равенството между половете – един от двата Глобални приоритета на ЮНЕСКО;
• Изграден капацитет на редица млади хора в опазване и популяризиране на богатото културно наследство;
• Засилване ролята на световното нематериално културно наследство, като фактор за взаимно разбирателство между народите, подобрявайки диалога между тях, като „жива сила, поддържаща мира“;
• Ще бъде изтъкната значимостта на нематериалното културно наследство за утвърждаване на националните идентичности, както и ролята му за постигане на устойчиво развитие – национално, трансгранично и международно, чрез поддържането и съхранението му за бъдещи поколения.

Опитът на двете неправителствени организации в изпълнени до настоящия момент проекти е гаранция, че проектно предложение: „Созопол и Ессауира – широко отворени врати между две цивилизации” ше бъде изпълнено коректно, с висок професионализъм и ще притежава необходимата устойчивост.