Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ с успешна защита за придобиване на научната степен „доктор на науките”


На 12 април 2021 г. в Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ се проведе публична защита за присъждане на научната степен „доктор на науките”, на която проф. д-р Таня Парушева, Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ в областта на устойчивото развитие на туризма и нематериалното културно наследство, защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията”. Научната разработка е посветена на 100-годишния юбилей на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“.

Научно жури, съставено от доказали се специалисти в областта на културното наследство и туризма, единодушно реши да се присъди научната степен „доктор на науките” на проф. д-р Таня Парушева – преподавател в катедра „Икономика на туризма” при УНСС и Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ в областта на устойчивото развитие на туризма и нематериалното културно наследство.

IMG_4166
От ляво на дясно: доц. д-р Николай Цонев, проф. д-р Христина Николова, проф. д.н. Таня Парушева, проф. д-р Виолета Мутафчиева и проф. д-р Манол Рибов

За финал, проф. д.н. Парушева беше подготвила специална изненада за всички присъстващи в залата и тези, които взеха участие в събитието онлайн. В унисон с научното изследване и на база на изключителния си опит в областта на нематериалното културно наследство, проф. Парушева беше поканила част от хор „Бистришки баби”, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

_DSC0872