Разработвани проекти

„Дигитално образувание за европейското културно наследство като генератор на социално предприемачество“.


Разработва се по програма Еразъм +, ключова дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Партньори по разработваното проектно предложение са: Фондация „Созопол“, България; Център за интеркултурно образувание и работа, гр.Ахренсбург, Германия; Институт с образувателен център – обраузвание за възрастни (IDEC), гр.Пирея, Гърция; Център за мултикултурно – тиролска интеграция, гр. Инсбруг, Австрия; Асоциация Креативни идеи, Латвия.

Технически курс

Дейностите предвидени за изпълнение са: разширяване на възможностите за отворено и достъпно образувание и иновативни практики на безработни възрастни хора; Нови подходи за подкрепа на конкурентноспособността и заетоста в целевите територии на партньорските държави чрез създаване на методическа рамка за ефективно имплементиране на социално предприемачество в културния туризъм; Подкрепа на доброто разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и културното многообразие на целевите групи.

Това ясно изразено признание и потвърждение за активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол” ни мотивира да продължим да работим усилено спазвайки Директивите на ЮНЕСКО, касаещи опазването, съхраняването и представянето на богатото световно материално и нематериално културно наследство.