Разработвани проекти

“Дигитално образование за европeйското културно наследство като генератор на социално предприемачество”.


Разработва се по програма Еразъм +, ключова дейност 2: “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

Партньори по разработваното проектно предложение с Реф. № 2019-1-BG01-KA204-062526 са: Фондация “Созопол”, България; Център за интеркултурно образование и работа, гр.Ахренсбург, Германия; Институт с образователен център – образование за възрастни (IDEC), гр.Пирея, Гърция; Център за мултикултурно – тиролска интеграция, гр. Инсбруг, Австрия; Асоциация Креативни идеи, Латвия.

Технически курс

Дейностите предвидени за изпълнение са: разширяване на възможностите за отворено и достъпно образование и иновативни практики на безработни възрастни хора; Нови подходи за подкрепа на конкурентноспособността и заетоста в целевите територии на партньорските държави чрез създаване на методическа рамка за ефективно имплементиране на социално предприемачество в културния туризъм; Подкрепа на доброто разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и културното многообразие на целевите групи.

Това ясно изразено признание и потвърждение за активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол” ни мотивира да продължим да работим усилено спазвайки Директивите на ЮНЕСКО, касаещи опазването, съхраняването и представянето на богатото световно материално и нематериално културно наследство.