Разработвани проекти

Българските възрожденски къщи – художествено архитектурни образци


Историята не разполага с достатъчно данни за Българската възрожденска епоха и документални свидетелства за това. Поради отсъствието на държавни и национални институции през продължително време, наличието на лични сбирки, родови архиви, поради превратната съдба на манастирите и старите книгохранилища, както и износа на архивни материали, особено при освобождението на българските земи, историографията борави с ограничено количество извори, пръснати из многобройни и непълни лични фондове или в сбирки на българските училища, общини и други обществени институции.

До настоящия момент в България не е подготвян и изпълняван такъв подробно разработен проект в сферата на културното наследство за историята и архитектурата от Българското Възраждане. Всички ще могат да ползват информацията от проекта, като текстова част и визуализация, чрез създадената и организирана иновативна, интерактивна, постоянна, пътуваща и тематична художествена изложба. Нещо повече – отворения формат на изложбата ще позволи постоянно допълване и възможност за попълване на празнотите по тази тема.

Този проект с ярко изразена опознавателна цел ще доведе до по-голям интерес на обществото към историческата епоха и периода на Българското Възраждане като цяло. Това ще промени мирогледа на много хора, което ще спомогне от своя страна за възможност да се получи и обратна информация от целевите групи, както и разширяване на предлаганата информация от обществото към проекта.

Проектът кандидатства за финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.