Изпълнени проекти

Създаване на културна мрежа за сътрудничество на две съседни нации


Период на изпълнение: 2012 ÷ 2013 години. Стойност на проекта: 138 715, 79 евро. Финансиран от Европейски Съюз по програма за Трансгранично сътрудничество и съфинансиран от правителството на България. Проектът имаше за цел създаване на условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие чрез подобряване на културната среда в градовете Созопол (България) и Одрин (Турция). Целта беше постигната чрез иновативни инициативи за модернизиране и подобряване на културната среда, а именно:

  • Изготвяне на План за опазване и управление на Археологически резерват „Античния град Аполония”, като основа за създаването на благоприятни условия за развитието на Созопол като международна туристическа дестинация.

Археологически резерват „Античния град Аполония”
Археологически резерват „Античния град Аполония”

  • Георадарно сканиране на крепостната система на град Одрин /Адрианопол/ за установяване на параметрите й. Технологичното изследване се налагаше поради невъзможността за извършване на цялостно проучване на археологическите структури в живия град. С изпълнението на дейностите беше създадена възможност за проучвания на точно определени места.

Фрагмент от крепостна система в град Одрин
Фрагмент от крепостна система в град Одрин

Изпълнението на тези дейности, които са в пълно съответствие с Директивите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) спомогнаха за развитието на двата града като модели за опазване на културното наследство и насърчаване на културния туризъм.