Изпълнени проекти

Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150-тата годишнина от Великоморавската мисия на Кирил и Методий


Период на изпълнение: 2012 ÷ 2013 години. Стойност на изпълнените дейности по проекта: 10 978,93 евро. Финансиран по Програма за участие 2012-2013 на ЮНЕСКО.

Св. Св Кирил и Методий

Св. Св Кирил и Методий

Проектът имаше за цел да повиши съпричастността на населението – особено на децата и младежите, към българското езиково и културно наследство чрез отбелязване на 1150-годишнината от мисията на братята Кирил и Методий във Велика Моравия.

Поемайки значимата културно-историческа роля да наложат християнската религия, Кирил и Методий, апостоли на славяните и съпокровители на Европа,  със своето забележително книжовно дело стават един от значимите фактори за огромен културен прелом в съдбата на славянските народи. Те съставят азбука, адаптирана към славянската фонетика, която по-късно се превръща в завършена славянска азбука. Във Великоморавската си мисия двамата братя създават първата школа за славянско писмо и четмо, като развиват активна книжовна и преводаческа дейност, а Кирил полага основите на славянското богослужение, съобразявайки се с каноните и на византийската, и на римската църква. Те утвърждават демократичното право на всеки народ да има свой собствен език и своя собствена писменост, което е основната идея на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г.

България играе основна роля в съдбата на тяхното дело. Тя приема преследваните ученици на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий и насърчава създаването на богата религиозна литература, която е първата национална литература на кирилица. С активното съдействие на княз Борис І Кръстител (852 – 889) и цар Симеон Велики (893-927) се създават два исторически творчески центрове – Преславската и Охридската книжовни школи.

Българската православна църква възприема общо наименование Св. Седмочисленици за славянските просветители Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици – Св. Климент Охридски, Св. Наум Охридски, Св. Сава, Св. Горазд и Св. Ангеларий, и ги почита заради ползотворна им просветителска дейност.

Св. Седмочисленици

Св. Седмочисленици

Папа Йоан Павел ІІ обявява двамата братя за съпокровители на Европа, като подчертава приноса на тяхната дейност за общоевропейското единство и за утвърждаване на връзките между две култури.

Проектът беше финансиран по Програма за участие 2012-2013 на ЮНЕСКО. Изпълнени са:

  • Обучителен семинар на седем студенти за мисията на Св. Св. Кирил и Методий, апостоли на славяните и съпокровители на Европа. Приносът на Светите братя за християнизиране на славянските народи и културната еманципация на славяни и българи. На студентите бяха връчени сертификати за завършен обучителен курс;
  • Популяризиране на дейностите чрез публикации в медии и промоционални материали;
  • Заключителна конференция и концерт в Национален дворец на културата, София.
  • Запознаване на гражданското общество и медиите с изпълнените дейности.