За Фондация „Созопол”


Фондация „Созопол” е неправителствена организация, основана през месец декември 2002 година. От м. септември 2011 г. е член на сектора на на неправителствените организации на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).

Целите на Фондация „Созопол”, вписани в нейния Устав са:
„Развитие и утвърждаване на духовните ценности; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората с увреждания и други лица, нуждаещи се от грижи; защита на човешките права; опазване на околната среда; запазване и популяризиране на културното наследство”.

Те се реализират чрез следните дейности:
• Организация и изпълнение на консервационно-реставрационни работи на цялостно запазени недвижими културни ценности на територията на Република България по методи и технологии, използвани в световната практика.
• Организация и изпълнение на консервация на археологически обекти с разкрити при теренни проучвания архитектурни структури.
• Участие в процеса на социализация на консервираните и реставрирани от Фондация „Созопол” недвижими културни ценности – съдействие за превръщането им в обекти на културния туризъм, тяхната популяризация и посещаемост.
• Осъществяване на инициативи за развитие на културен туризъм, екотуризъм, селски туризъм и всички други форми на туризъм. Разработка и изпълнение на проекти, свързани с опазването и управлението на културното наследство, опазването на природата и екологичното равновесие.
• Образователни дейности във връзка с културното наследство:
• Организация и провеждане на курсове по мениджмънт на паметници на културата с лектори-специалисти в областта на проучването, опазването и социализацията им;
• Организация и провеждане на обучения според изискванията на Европейския съюз, съобразени със съответните стандарти и директиви за консервация и реставрация на недвижими културни ценности;
• Съдействие в организацията и провеждането на летни школи за ученици, студенти и докторанти за практическо обучение по време на теренни археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности;
• Музейна дейност;
• Съдействие при издателска дейност за научни и научно-популярни трудове за културното наследство на Република България.

Дейностите на Фондация „Созопол” се осъществяват в тясно сътрудничество с държавни и общински институции, научни и други професионални държавни и частни организации от Република България и от чужбина, сродни неправителствени организации.

Фондация „Созопол” има богат опит в иницииране, подготовка и изпълнение на проекти – национални и трансгранични, за опазване на културното наследство, финансирани по европейски програми, в които е бенефициент и партньор. Обектите са както в град Созопол и околностите му, така и в други градове из цялата страна.