Заключителна среща в град Одрин по Проект „Създаване на културна мрежа – обединител на два съседни народа”


На 10 и 11 декември 2013 г. в град Одрин се проведе заключителна пресконференция по проект „Създаване на културна мрежа – обединител на две съседни нации”. Той е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция. Партньори по проекта са Асоциация на младите бизнесмени, град Одрин, Република Турция, и Фондация „Созопол”, град Созопол, Република България.

В събитието като представители на Фондация „Созопол” взеха участие проф. д.и.н. Виолета Нешева – Главен научен консултант и г-жа Ивелина Кючукова – Експерт култура и културен туризъм.

Проф. д.и.н. Виолета Нешева

Проектът предлага ефикасен и цялостен подход за реализиране на общите и специфични цели на Програмата. Партньорите се стремят да постигнат балансирано развитие и интеграция на два гранични района чрез осигуряване на подкрепа за устойчиво икономическо развитие и подобряване на качеството на живот на местното население.

По проекта на територията на град Одрин беше извършено георадарно проучване на крепостната система. С негова помощ беше дадена стабилна основа за последващи археологически проучвания на тази недвижима културна ценност, с цел нейната реставрация, консервация и социализация.

В град Созопол беше изготвен план за опазване и управление на Археологически резерват „Античния град Аполония”, който даде ясна представа кои са приоритетните цели за превръщането и популяризирането на Старата част на град Созопол в притегателен център на културно-исторически, поклоннически, екологичен и морски туризъм. Планът определя необходимите дейности за постигане на поставените цели.

Двете основни дейности, изпълнявани по проекта, едната на територията на Република Турция, другата на територията на Република България, са съобразени с Директивите на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО).