Народният празник Сурва в Пернишко вписан в Представителния Списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО


На 2 декември 2015 г., в рамките на 10-та сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство към Конвенцията за нематериално наследство на ЮНЕСКО, която се провежда в Уиндхук, Намибия, Народният празник Сурва в Пернишко бе включен в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.

За важността на включването на национален елемент в Представителния Списък на ЮНЕСКО говори това, че той се състои от всички онези форми на изразяване (обичаи, танцови, песенни и занаятчийски традиции),които свидетелстват за многообразието на нематериалното културно наследство. Включването на елемент в Списъка, наред с националните мерки за опазване, гарантира съхраняването и предаването от поколение на поколение на живото културно – историческо наследство на българина, неговата устойчивост във времето и нарастването на видимостта му сред обществото.

Присъствието на елемента в Списъка на ЮНЕСКО засилва гаранциите на традицията като непрекъсната форма на общуване между хора от различни социални, професионални и възрастови групи. Така се запазва и ролята на Сурва като „мост между поколенията“, тъй като се увеличава привлекателността на сурвакарските игри за младите хора и повишава самочувствието им като продължители на традицията и тълкуватели на културното наследство на техните местни общности.

Вписването на празника в Представителния списък е признание за местната общност, която приема Сурва като емблематичен представител на собствената си културна идентичност.

В подготовката на номинацията участваха активно представители на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, Регионалния исторически музей в Перник и на местните сурвакарски общности от цяла Пернишка област.

Фондация „Созопол” като представител на неправителствения сектор, партньор на ЮНЕСКО и член на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО работеше активно за популяризирането на Народния празник Сурва. В тази връзка Фондацията продължава да популялизира Сурва като подготвя Проект по Програма за участие на ЮНЕСКО 2015-2016 г. Проектът е с работно наименование „Народният ритуал Сурва – живо човешко съкровище”. Представянето на Сурва чрез програмата на ЮНЕСКО ще затвърди и ще повиши интереса към културно-историческото наследство на България в световен мащаб.