Предложение от Фондация „Созопол“ за организиране на изнесено заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в България в края на месец май, началото на месец юни 2016 година


На 16 декември 2015 година в Париж се проведе заседание на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО, по време на което бяха обсъдени актуални теми. Участващите изразиха своите позиции по отношение дейността на Комитета през годината. Цялостната дейност през 2015г. на Комитета за връзка и на неправителствения и граждански сектори бе много успешна и обогатяваща всички заинтересовани страни. Бяха проведени няколко значими събития, сред които Форуми в Китай, в централата на ЮНЕСКО в Париж, както и Кръгла маса по повод 70-годишнината на ЮНЕСКО и изнесено заседание на Комитета за възка НПО – ЮНЕСКО в България.

Беше подчертано значението на отреденето пространство за НПО по време на проведената 38-а сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Пространството бе полезно както за самите НПО, които обмениха опит и идеи, така и за участниците и гостите на конференцията, които имаха възможността да се запознаят с различни дейности на партньорски НПО.

Членове на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО
г-н Шен Че, Председател на Ассоциация по фолклор и фотография, Китай
и г-н Кирил Арнаутски, Председател на Фондация «Созопол», България

Не на последно място, беше обърнато специално внимание на инициативата за провеждане на форум през март месец на настоящата 2016 година с работно наименование „Устойчивото развитие за мир”. Фондация „Созопол” споделя мнението, че темата за мира е особено актуална и значима, имайки предвид засилващите се прояви на насилие и омраза в световен мащаб.

След проведеното заседание Фондация „Созопол”, спазвайки своята висока активност, отправи предложение към Комитета за връзка за организиране на изнесено заседание в края на месец май, началото на месец юни в България, в градовете Сандански и Мелник. Предложението на Фондация „Созопол” произтича от желанието да се илюстрира на място как България в партньорство между Правителство, местни власти, гражданско общество и неправителствен сектор се опазва природното и културното наследство.

Идеята е по време на заседанието да бъдат обсъдени няколко водещи теми:
• Възможността НПО-членове на Комитета, които представляват в Комитета за връзка съответните региони, да изпълняват и функции на координационни центрове за тези региони (без финансово участие на ЮНЕСКО).
• Обсъждане дейностите по Форум „Устойчивото развитие за мир”: резултати, последващи действия.
• Обсъждане на подготовката на втори форум, който би трябвало да се проведе през есента на 2016 година: програма, теми, очаквания.

За Фондация „Созопол” , местната власт и гражданското общество на община Сандански и град Мелник ще бъде чест да организират изнесено заседание и посрещнат своите приятели от Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО в България.