Световната организация по туризъм популяризира дейността на Фондация „Созопол“ за осигуряване на устойчив туризъм и достъпна среда за хора с увреждания


Световната организация по туризъм подготвя изработката и разпространението на специално информационно издание, отразяващо най-добрите практики и акценти, използвани за достъпен туризъм.

Информационното издание ще бъде представено на световната общественост по време на международното туристическо изложение в Берлин в началото на месец март 2016 г., като съдържанието е съобразено с предварително приетата тема за Световния ден на туризма през 2016 година „Достъпен туризъм за всички“.

Всички опорни точки, насоки и добри практики, ще бъдат представени в изданието, като на Фондация „Созопол“, член на Лигата на историческите и достъпни градове към Европейския център за фондации – Брюксел, ще бъде отделено пространство за представяне на информация и снимков материал, относно дейността на фондацията в тази важна за международното сътрудничество област.

Г-н Любомир Дуранкев, консултант на Фондация „Созопол“, по време на Конференция на Световната организация  за достъпен туризъмГ-н Любомир Дуранкев, консултант на Фондация „Созопол“,
по време на Конференция на Световната организация за достъпен туризъм

На конференция на Световната организация за достъпен туризъм г-н Дуранкев – консултант на Фондация „Созопол” представи дейността на международната неправителствена организация от България в областта на опазване на културното наследство, и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания. В основата на програмата на Фондация „Созопол“ е целта да се преодолеят физическите бариери, и в същото време, да се запази историческата достоверност на културното наследство.

Туристи при посещението си в Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“ и изградената рампа на входа на комплексаТуристи при посещението си в Архитектурно-исторически комплекс
„Южна крепостна стена и кула“ и изградената рампа на входа на комплекса

Туристически мостик, платформа и рампа за хора с увреждания Туристически мостик, платформа и рампа за хора с увреждания
Туристически мостик, платформа и рампа за хора с увреждания

Информацията за Фондация „Созопол” ще представи основните цели и дейности на организацията за развитието на устойчив туризъм чрез опазване на природното и културно-историческото наследство, осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания и съдействие за тяхната социална интеграция.

Археологически резерват „Античния град Аполония”, намиращ се на територията на Община СозополАрхеологически резерват „Античния град Аполония”,
намиращ се на територията на Община Созопол