Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“


През втората половина на 2016 година ще стартира покана за набиране на проектни предложения по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“. Експерти на Фондация „Созопол” подготвят проект: „Културно пътуване Аргонавти – установяване на обща културна среда в региона на Черноморския басейн”.

Легендарният древногръцки мотив е избран от Фондация „Созопол” за символ на идеята за установяване на обща културна среда в Черноморския басейн. Предвижда се създаване на виртуална мрежа за обща информация и обмен на добри практики в сферата на културния туризъм. За участие в проекта са поканени правителствени и неправителствени ораганизации от всичките 10 държави в обхвата на Черноморския регион: Армения, Азербайджан, България, Грузия, Република Молдова, Руската Федерация, Турция, Украйна, Румъния и Гърция.

Маршрут на похода на аргонавтите Маршрут на похода на аргонавтите