Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Турция 2014-2020


Екип от експерти на Фондация „Созопол” участва в разработването на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Турция 2014-2020. Целта на Програмата е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Един от проектите, разработен от Фондация „Созопол“, предвижда консервация, реставрация, адаптация и социализация на участък от крепостната система на Археологически резерват „Античния град Аполония“ – при входа на Резервата.

Този проект кореспондира и е неразривно свързан с всички до момента изпълнени проекти на територията на Община Созопол, касаещи опазването на природното и културно наследство и осигуряването на достъпна среда. Една бъдеща реализация на проекта ще позволи да се затвърди и илюстрира следваната политика в насока развитие на устойчив туризъм от страна на местната власт, работеща съвместно и установила добри партньорски взаимоотношения с неправителствения сектор в региона.