Сътрудничество по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция


Фондация „Созопол” съвместно със своя партньор от Република Турция започнаха разработване на проектно предложение по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция.

По проектното предложение се предвиждат изпълнение на дейности по обекти недвижими културни ценности:

1. „Консервация и реставрация на сегмент от Южна крепостна система на Археологически резерват „Античния град Аполония” на територията на Археологически резерват „Античния град Аполония”.

2. „Реставрация на крепостна стена в Къйкьой с входна порта”, на територията на на Резерват Къйкьой.


Резерват „Античния град Аполония”


Резерват „Къйкьой”