Фондация „Созопол” като официален партньор с консултативен статут към ЮНЕСКО


Фондация „Созопол”, като официален партньор с консултативен статут към Организацията на Обединените Нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), продължава своята активна дейност за опазване и популяризиране на световното културно наследство.

unesco1 Сградата на ЮНЕСКО в Париж,Франция

Фондация „Созопол”, регистрирана под номер NGO-90389 при Главен отдел за нематериално културно наследство по Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство към ЮНЕСКО, участва редовно в активните мероприятия на Комитета за нематериално културно наследство.

unesco2

В тази връзка, на 29 юни, 2018 година, Фондация „Созопол” представи информация за активната си дейност, свързана с опазване на световното нематериално културно наследство. Тук трябва да подчертаем, че благодарение на професионализма и постоянството, към 9 юли, 2018 година, Фондация „Созопол” има реализирани последователно няколко проекта по Програма за участие на ЮНЕСКО:
1. Проект: „Опазване и популяризиране на културното и езиково многообразие в Европа – отбелязване на 1150-тата годишнина от Великоморавската мисия на Кирил и Методий”. Проектът е финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2012-2013 години и съфинансиран от Фондация „Созопол”;
2. Проект: „Ритуали и символика на обредите с огън – единни в многообразието”. Проектът е финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2014-2015 години и съфинансиран от Фондация „Созопол”;
3. Проект: „Кукерският обичай в България и Сърбия – културна традиция на два съседни народа”. Проектът е финансиран по Програма за участие на ЮНЕСКО 2016-2017 година и съфинансиран от Фондация „Созопол”, България и Фондация „Пръстен от Балкани”, Сърбия;
През настоящата година Фондация „Созопол”, България кандидатства в партньорство с Фондация „Пръстен от Балкани”, Сърбия, за финансиране по Програма за участие на ЮНЕСКО 2018 – 2019 години с Проектно предложение: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”. В това проектно предложение двете неправителствени организации спазвайки Директивите на ЮНЕСКО, насочват своето внимание не само към уникалното килимарство, но и към един от двата основни приоритета на ЮНЕСКО – равенство между половете, както и включването на повече младежи в дейностите свързани с килимарството.