Информационна кампания за представяне на отворените покани за подбор на проекти по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”


На 01 април 2014 г. от 10:00 часа Министерството на културата организира в зала 4 на НДК втори информационен ден за представяне на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. Тя се съфинансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Министерството на културата е Програмен оператор по Програма БГ08, в която са застъпени мерки, отнасящи се до дейности в областта на консервацията на културното наследство и насърчаване на многообразието в изкуството и културата. Представени бяха основните приоритети, включващи: Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, Мярка 2 „Документиране на културната история”, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” и Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”.

На информационната среща присъства инж. Митя Димитров – представител на Фондация „Созопол, който взе активно участие в проведената дискусия.