Г-ца Невена Арнаутска, член на Управителен съвет на Фондация „Созопол”, придоби образователната и научна степен „доктор”, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)”


На 14 май 2019 година, в тържествената зала на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – град София, се проведе защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на г-ца Невена Арнаутска.

1

Темата на дисертационния труд е „Роля на културното наследство за устойчиво развитие на дестинациите“ с научен ръководител проф. д-р Таня Парушева – Главен научен консултант към Фондация „Созопол“ и преподавател в катедра „Икономика на туризма” към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – град София.

2
От ляво на дясно: проф. д-р Таня Парушева – Главен научен консултант,
г-ца Невена Арнаутска

Уважаемото научно жури се изказа много ласкаво за изготвения и защитен от г-ца Арнаутска дисертационен труд. С пълно единодушие взе решение да ѝ бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”, научна специалност „Икономика и управление (туризъм)”.

3
Научното жури от ляво надясно:
Проф. д-р Манол Рибов – Председател на Българската камара за образование, наука и култура;
Доц. д-р Мариана Янева – Директор на Програма „Публична комуникация” към Българската камара за образование, наука и култура;
Проф. д-р Стоян Маринов – член на Управителния съвет на Варненската туристическа камара и Декан на факултет „Управление” към Икономически университет, град Варна;
Проф. д-р Таня Дъбева – Професор по професионално направление 3.9. Туризъм, Ръководител на катедра „Икономика и организация на туризма“ към Икономически университет, град Варна.

След успешната защита на дисертационния труд и придобиването на образователната и научна степен „доктор“, г-ца Невена Арнаутска беше поздравена от свои колеги, бъдещи и настоящи докторанти, и гости, присъстващи на мероприятието.

4