Фондация „Созопол” представи проектно предложение: „ЗНАНИЕ ЗА ВСИЧКИ” по Програма на PROJECT ZERO „ОБРАЗОВАНИЕ, ZERO – CALL 20”


1 2
На 12 юни 2019 година, спазвайки стриктно определените Насоки за кандидатстване по Програма на PROJECT ZERO, Фондация „Созопол” представи разработения и изпълняван от нея Проект:„Знание за всички”. Проектното предложение отговаря изцяло на основните теми по Програмата: „Иновативни практики и иновативни политики 2020”.

Проектът е резултат от постоянните активни дейности на Фондация „Созопол” от създаването ѝ през месец декември 2002 година до настоящия момент. Дейностите са изпълнявани и се изпълняват на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”, град Созопол, България.

3
Указателна карта за достъпност в резервата
Иновативните практики и иновативните политики, спазвани по проектните дейности са насочени към всички хора: местни и туристи посещаващи резервата (деца, възрастни хора и хора с увреждания, независимо от вида на увреждането).

Културно-информационно-обучителен център

4 5Снимка направена откъм централен вход
на Археологически музей
Снимка направена откъм централен
вход на Православен храм
„Св. Св. Кирил и Методий”


Изграденият през изминалите години достъпен маршрут в Археологически резерват „Античния град Аполония”, и създадената и обновяваща се неформална образователна инициатива за лицата с увреждания, чието увреждане не позволява пълноценното им участие в усвояването на информация, представлява пилотна иновативна практика. Тя би могла да служи като пример на много старинни градове и резервати в света, където е развита в малък обем или дори липсва. Определените от Фондация „Созопол” специалисти, които ще осигуряват информацията, се обучават да реагират в различни ситуации спрямо индивидуалните и личностни характеристики на лицата с увреждания.

Културно-информационно-обучителен център

6
Снимка от близо

7 8
Зали в Културно-информационно-обучителен център

9 10
Зали в Културно-информационно-обучителен център

В изпълнението на мащабния проект „Знание за всички“ са участвали редица хора с различни увреждания, като Фондация „Созопол“ е била в постоянни контакти с Агенция за хора с увреждания към Правителството на България и с Център за психологически изследвания, Бургас. Благодарение на тяхното активно съдействие, методическа помощ и осигуряване на участие на хора с увреждания, бяха постигнати поставените цели и очакваните резултати. През годините на изпълнение на дейностите са използвани всички форми на финансиране, като най-голям дял имат проекти, финансирани по програми на Европейския съюз.

11 12 Г-н Минчо Коралски – Директор на Агенция за хора с увреждания Част от хората с увреждания участвали в дейностите по проекта

Към настоящия момент няма информация дейностите по мащабния проект да са репликирани в пълен обем, което представлява част от неговата уникалност. Проектът може да бъде репликиран на много места в света, но трябва да подчертаем, че се изисква много добра координация и партньорство между правителствения сектор, местната власт, неправителствения сектор, бизнес и гражданското общество.

Общите цели на Проект: „Знание за всички“ за следващите години са финализиране на мащабната идея, поддържане от всички заинтересовани лица на вече изпълнените дейности и получаване на така необходимата за всички устойчивост. Фондация „Созопол“ счита, че тази пилотна практика може да служи като пример на много места.

13 14
Осигурена достъпност по улица „Южна панорамна алея”

15 16
Осигурена достъпност по улица „Южна панорамна алея”

Фондация „Созопол“ по време на цялата си дейност има много награди, медийно покритие и световни признания, касаещи номинираната практика. Те са отразени на нашия уебсайт. Благодарение на активността на Фондацията, създадения от нея Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула“

17 18
Зали в създадения от Фондация „Созопол” комплекс

19 20
Зали в създадения от Фондация „Созопол” комплекс

получи заслужено признание от Световния съвет по туризъм и пътувания през 2015 година и се превърна в световна туристическа дестинация, достъпна за хора с увреждания.

21 22 Обща снимка на всички участници след края на официалната церемония за връчване на наградите „Туризъм за утре” за 2015 г. Г-н Греъм Милър – Главен съдия и г-жа Любов Драганова – Експерт международни проекти към Фондация „Созопол”
Така създадената достъпна среда позволява на всеки, който посещава Резервата да се потопи в неповторима атмосфера. Да почувства духа на вековния град, да види, да чуе, да усети морето, прекрасния градски парк, православния храм „Св. Св. Кирил и Методий”, Археологическия музей, улица „Южна панорамна алея”, Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” и накрая, но не на последно място – Културно-информационно-образователния център, където освен пълна информация за Резервата, ще бъде осигурена интерактивна информация /лекции и беседи, информационни документални филми, „театър на събитията” и др./, предложена по подходящи начини на всички целеви групи.

Към настоящият момент Фондация „Созопол“ участва в разработването и последващо изпълнение на редица национални и международни проекти. Опитът, натрупан през годините при изпълнение на дейностите на мащабния проект ни дава увереност и основание, че активната ни дейност, като водеща международна неправителствена организация в опазване на природното и културното наследство, както и осигуряване на достъпна среда до това наследство за хора с увреждания, деца и възрастни хора, ще бъде от полза за всички обекти, предмет на интервенция по бъдещи проектни инициативи.

Един от проектите, които Фондация „Созопол” разработва в момента е „Разширяване на изгледна площадка за наблюдение на крепостна система, ефектно осветление, декоративни цветарници и панорамна алея – Втори етап”. Проектът представлява надграждане и постигане на устойчивост при предлагане на туристически услуги в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

23 24
Панорамни снимки на изгледна площадка за наблюдение на крепостна система

25 26
Достъп от улица „Южна панорамна алея” до изгледна площадка

27 28 Монтирана платформа за хора с увреждания Снимка от близо на прекрасната изгледна площадка

Изгледната площадка за наблюдение на крепостна система, ефектното осветление към нея, декоративни цветарници и панорамната алея са едно от най-предпочитаните места за посещение и отдих на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”. Ежегодно те се посещават от почти всички туристи и гости на град Созопол.