„Институт за дигитален ренесанс на културното наследство и модернизация на продуктите и услугите на културния туризъм“.


Фондация „Созопол“ учредява съвместно със свои дългогодишни партньори този институт. Основата цел на новоучредения Институт е: Разширяване възможностите на възрастните за предприемаческа активност и създаване на иновативни бизнес-модели за културен туризъм, чрез цифрови образователни инструменти, основани на методите и принципите на съвременната, конективна педагогика и психология.
Тази организационна стъпка е продиктувана от задълбочаващата се безработица сред възрастното население в региони на Европейски съюз и целия свят, въпреки наличието на множество културни и природни ресурси. Паралелно с това ще бъдат създадени възможности за повишаване качеството на автентични и уникални туристически продукти и услуги, свързани с познание за културните артефакти.

1 2

Гаранция за успешното функциониране на новата образователна институция е много добрата експертиза и голям обем от познания на избраните партньорски организации:

    Център за интеркултурно образование и работа, Германия;
    Асоциация „Креативни идеи”, Латвия;
    Образователен център – Образование за възрастни, Гърция;
    Център за мултикултурно-тиролска интеграция, Австрия;
    Асоциация „Милениум Център”, Румъния;

за видовете културно наследство, съвременното битие и степента на социализация на културните ценности, местните занаяти, фолклорни изкуства, бит и култура.

3 4 5 Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

6

7 8 Културно-информационен център на входа на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”

9 10 Изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”

11 Макет на Рилски манастир

Фондация „Созопол”, като НПО в специален консултативен статут с Департамента по Икономически и Социални въпроси към Организацията на Обединените Нации, има участие и поети ангажименти към създадената работна група касаеща остаряването, създадена към Департамента с Председател Н. Пр. Мартин Гарсия Моритан, постоянен посланик на Аржентина в ООН.

Богатият опит в експонирането и управлението на културното наследство може да бъде описан и представен с множеството реализирани проекти и проекти в реализация:

В момента Фондация „Созопол“ успешно участва в изпълнението на Проект: „Предприемачи за културно наследство“ /CHEER-Cultural Heritage Entrepreneurs/ – Реф. № 2018-1-DE02-KA204-00510”.

Cheer

Проектът е фокусиран върху установяване степента на компетентност и допълване на придобитите професионални умения и знания на безработните хора от социалната група на възрастното население, а също така и с възможностите за стартиране на социално предприемачество.

Успоредно с изпълнението на дейностите по действащия проект, Фондация „Созопол“ започна разработването на ново проектно предложение с наименование:

„Дигиталното образование за европейско културно наследство, като генератор на социално предприемачество”.

Новото проектно предложение е фокусирано върху свързването с Единния Европейски Цифров Пазар на създадените на интелектуални и образователни продукти за цифровизация на туристическата индустрия, в частност на културния туризъм и възможностите на предприемачите, независимо от тяхната географска локация.