All posts by admin

1 2

3
Изгледна площадка с рампа за хора с увреждания – поглед откъм Южна панорамна алея

Фондация „Созопол” започна разработване на проект: „Разширяване на изгледна площадка за наблюдение на крепостна система, декоративни цветарници и панорамна алея – Втори етап”.

4
Поглед от изгледна площадка към крепостната система на Созопол

Проектът е естествено продължение на вече изпълнени от Фондация „Созопол” проекти. Това представлява надграждане и постигане на устойчивост при предлагане на туристически услуги в Национален археологически резерват „Античния град Аполония”.

6 7

Панорама на изгледна площадка и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”

Изгледната площадка за наблюдение на крепостна система, декоративни цветарници и панорамна алея и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” са едни от най-предпочитаните места за посещение и отдих на територията на Национален археологически резерват „Античния град Аполония”. Ежегодно те се посещават от почти всички туристи и гости на град Созопол.
Непосредствената близост на двете дестинации дава възможност на всички посещаващи резервата да се насладят на неговите уникални природни и културно-исторически забележителности.

Разработва се по програма Еразъм +, ключова дейност 2: “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

Партньори по разработваното проектно предложение с Реф. № 2019-1-BG01-KA204-062526 са: Фондация “Созопол”, България; Център за интеркултурно образование и работа, гр.Ахренсбург, Германия; Институт с образователен център – образование за възрастни (IDEC), гр.Пирея, Гърция; Център за мултикултурно – тиролска интеграция, гр. Инсбруг, Австрия; Асоциация Креативни идеи, Латвия.

Технически курс

Дейностите предвидени за изпълнение са: разширяване на възможностите за отворено и достъпно образование и иновативни практики на безработни възрастни хора; Нови подходи за подкрепа на конкурентноспособността и заетоста в целевите територии на партньорските държави чрез създаване на методическа рамка за ефективно имплементиране на социално предприемачество в културния туризъм; Подкрепа на доброто разбиране и отзивчивост към социалното, етническото, езиковото и културното многообразие на целевите групи.

Това ясно изразено признание и потвърждение за активната национална и международна дейност на Фондация „Созопол” ни мотивира да продължим да работим усилено спазвайки Директивите на ЮНЕСКО, касаещи опазването, съхраняването и представянето на богатото световно материално и нематериално културно наследство.

Проектът се разработва съвместно от Областна управа Констанца, Република Румъния; Фондация “Созопол”, Република България; Областна управа “Унгени”, Република Молдова; Община Измаил, Република Украйна;

Партньорите ще изпълняват съвместно дейности свързани с опазването и представянето на природното и културно наследство. Ще се провеждат културни събития на територията на страните, от които са партньорите. В Созопол ще се проведе Семинар на тема: “Предприемача в културния туризъм, част от туристическата индустрия”. Ще бъде разработена трансгранична цифрова инфраструктура за подпомагане на предприемачеството в сферата на туристическата индустрия и връзка с Европейски цифров пазар. Ще бъдат изпълнени консервационни, реставационни и строително ремонтни дейности на Архитектурно-исторически комплекс “Южна крепостна стена и кула” в град Созопол – международна туристическа дестинация.

MORSKA 30-png

3-png 5-png

Проектът се разработва в партньорство от Фондация “Созопол”, Република България;

BG1 BG2

Долината “Атени”, Държавен университет Илия, Тбилиси, Република Грузия;

gruzia1

Община Суфли, Република Гърция.

GR1 GR2

Проектът предвижда създаването на общ туристически маршрут между тези дестинации, провеждане на съвместни културни събития, в определените сгради: Културни центрове, Музеи и др. Фестивали на виното, консервация и реставрация на част от крепостната система на Национален Археологически резерват “Античния град Аполония”.

PENTAX Image
Сегмент от крепостна система на резервата, участък предвиден за интервация по проекта

1
Сградата на ЮНЕСКО в Париж

На 18 април 2019 година, в Париж, се проведе консултативна среща на НПО в официално партньорство с ЮНЕСКО, акредитирани по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 година. Основната тема на срещата бе ролята на Неправителствените организации по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, по-специално признаването на различните консултативни функции на НПО и последствията от тях за реформата на системата за акредитация.
Срещата се проведе под ръководството на г-н Тим Къртис, Секретар по Конвенцията от 2003 година и Ръководител на Сектор „Нематериално културно наследство” към ЮНЕСКО.

2
Г-н Тим Къртис, Секретар по Конвенцията

Обсъжданията и дискусиите бяха проведени по такъв начин, че да допринесат за по-активното участие на НПО акредитирани по Конвенцията. Беше подробно коментирана темата, че само участие в заседанията на Междуправителствения комитет е недостатъчно за активната дейност и пълноценното присъствие на Неправителствените организации. При тези коментарии ясно беше подчертано, че НПО могат да допринесат пряко за процеса касаещ реформата на системата за акредитация.
В този престижен форум, активно участие имаше г-жа Петя Зеленски, постоянен представител на Фондация „Созопол” към ЮНЕСКО.

3
Г-жа Петя Зеленски, представител на Фондация „Созопол” в ЮНЕСКО

Тя представи добрата работа на Фондация „Созопол” по опазване и популяризиране на богатото нематериално културно наследство. Изпълнените през годините проекти от Фондацията по Програмата за участие на ЮНЕСКО, и участието в международни форуми и прояви, изцяло подкрепят и потвърждават активната дейност и ангажираност на Фондация „Созопол”.

На посещение в град Созопол беше Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан, Посланик на Република Куба в България. По време на престоя си в Созопол, тя и придружаващите я гости посетиха създадения от Фондация „Созопол” Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула”. Комплексът представя историята на Созопол от създаването му до наши дни. Гостите бяха посрещнати от г-н Кирил Арнаутски – председател на Фондация „Созопол”.

1
Г-н Кирил Арнаутски, Н.Пр. Каридад Ямира Куето Милиан
и придружаващите я гости

В непринуден разговор, г-н Арнаутски запозна Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан с богатото културно и историческо минало на античния град Аполония. Той запозна подробно гостите с активната международна дейност на Фондация „Созопол” в качеството й на консултативен партньор на Организацията на Обединените Нации и на ЮНЕСКО.

2 3

4 5
Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан слуша беседата на г-н Арнаутски Гостите от Куба и г-н Арнаутски в една от залите на комплекса

6 7
Нейно превъзходителство и г-н Арнаутски в офиса на Фондация „Созопол“ Гостите и г-н Арнаутски в офиса на Фондация „Созопол“

Н. Пр. Каридад Ямира Куето Милиан и придружаващите я гости изказаха възхищението си от видяното и свършената работа от Фондация „Созопол“ за консервацията, реставрацията, адаптацията и социализацията на комплекса. Те подчертаха с респект и уважение, че са силно впечатлени от активната дейност на Фондация „Созопол” за възстановяване и опазване на богатото ни материално и нематериално културно наследство. Гостите пожелаха успех на екипа на Фондация „Созопол” при изпълнение на поставените цели за опазване на природното и културното наследство и осигуряване на достъпна среда на хора с увреждания до него.
Г-н Арнаутски получи официална покана да посети посолството на Република Куба в София.

1 2 Град Чипровци, Република България Град Пирот, Република Сърбия

Проект: „Чипровските килими, световно културно наследство – достояние на поколенията”, с Референтен № 9290118181РРЕ бе приет за финансиране и изпълнение от Програма за участие към ЮНЕСКО 2018-2019. Двете неправителствени организации са заложили за изпълнение редица мероприятия, спазвайки основните цели и Директиви на ЮНЕСКО. По-голяма част от събитията са предвидени да бъдат изпълнени в град Чипровци.

Китно сгушен в полите на Западна Стара планина, на границата със Сърбия се намира град Чипровци. В този град жителите са малко на брой, но славата на това древно тракийско селище се носи по цял свят, заради прословутите и световно известни, ръчно тъкани чипровски килими.

3

Отдалечеността на град Чипровци от вътрешността на страната е била и е в основата да се създаде, съхрани и запази технологията на изработката и цветовете, а фигурите да се запазят толкова самобитни. Изработването на чипровските килими, продължило столетия наред, уменията и знанията са предавани от възрастните на по-младите – деца и внуци. Предават се не само умението на тъкането, но и предхождащото го багрене на материалите – оцветяването чрез традиционни и природни багрила, както е и до днес. Това представлява един културен феномен, който вписва културното умение в природния ландшафт, при участие на по-голяма част от населението независимо от разликата в половете. Килимарството е живия пример през столетията за равенството между половете – една от двете глобални цели на световната организация ЮНЕСКО. Мъжете също участват, но само при осигуряване на основния материал – вълната и материалите за багрене. Тъкането на килими от възрастните жени в Чипровци се е превърнало в лична кауза, начин на живот. Сега много от жените се отнасят към това занимание като към твърде личен въпрос, а към изработените от тях килими – като към семейни съкровища. Същите жени старателно предават уменията си на по-младите жени, на внучките си, но не с идеята че им дават познания за една професия, а повече с усещането, че ги посвещават в семейна тайна, свещенодействие, което пази дома и добрите хора по света. Изтъкаването на килимите, съставени от сложни геометрични мотиви и геометрични форми, представлява един символичен свят – светът на орнаментиката.

При изработването на чипровските килими са се употребявали и се употребяват два вида вълна: „РУНОВА”, придобита през пролетта и „ТАБАШКА”, получена след обработване на кожите. Друг материал е козината, от която се подготвя основата на килимите.

Ето какво казва г-жа Савка Иванова, една от най-известните майсторки на изработка и тъкане на чипровски килими в днешно време: „В килимите влагаме много любов и затова, когато се гледат, те излъчват една светлина, едно щастие. Когато ги поставиш в къщи, те греят като слънце, защото всичко е от жив материал. Длъжни сме да запазим традицията и да я продължим напред”.

4

Чипровските килими очароват със своята красота и изящество, със съвършенството и простотата, с чудното съчетание на багри и знаци. Килимите разкриват света на своите създатели, свят на хармония, мъдрост и доброта. Естетиката на чипровските килими с техните разтообразни елементи и композиции, силния елемент на импровизация, богатството на символиката и емоцианолната изразителност са в основата на полученото световно признание.

Проектът „Културното наследство на Аполония – Созопол, от векове за векове“ се изразява в съхранението на значима сграда на територията на град Созопол, България. Посредством изграждането на Културен център и Етнографски музей в старинния град се допринася за запазването и популяризирането на културата и културното наследство в района.

Проект „Културното наследство на Аполония – Созопол, от векове за векове“ е от изключително значение за устойчивото развитие в Созопол и трансграничния регион.

Цели на проекта са: опазване на богатото културно наследство по българските земи; консерация, реставрация, адаптация и социализация на сграда от голямо значение; изграждане на Етнографски музей на град Созопол; популяризиране на целите и резултатите на проекта; осигуряване на достъпност до реновирания обект за всички; постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Постигнатите резултати от проектната реализация са: възстановяване и съхраняване на културно наследство за бъдещите поколения; изграден Етнографски музей в град Созопол; социализация на културни паметници с голямо значение; документиране на културата, културната история и културното наследство, представяне на съвременните изкуства и култура и принос към културното многообразие; постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Участващи партньори са:
1. Водеща организация е Община Созопол.

Общината е изпълнила редица значими за района и областта проекти. Сред тях са:
– „Интеграция на културно-историческите ценности и диверсификация на туристическите продукти на територията на Община Созопол“, изпълнен в периода 23.11.2011-06.04.2014 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.
– „С грижа към детето”, изпълнен в периода 28.12.2011-28.12.2013 г. и финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013.

2. Фондация „Созопол“.

Фондация „Созопол“ е партньор по проекта. Тя отговаря за управлението на проекта, осъществява координацията на дейностите на отделните участници, взема активно участие при изготвянето на предложенията и плановете за реставрация и участва при избора на критерии за оценка. В допълнение, изпълнява и дейности, свързани с набавяния на дарения и благотворителност. Приносът му се изразява и в съвместното поддържане с Община Созопол на нормалното функциониране на обектът след края на проекта.

3. Сдружение „Черно море-Странджа“.

Сдружение „Черно море-Странджа“ е партньор по проекта. Като неправителствена организация с богат опит в областта на опазване и популяризиране на културното наследство, както и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, посредством специалистите и експертите, с които работи, предоставя на водещия партньор консултантски услуги на всеки етап на изпълнение на проекта. Това съдейства за постигане на поставените цели и реализиране на очакваните резултати.

Тези организационни структури работят в разбирателство, водени от общата цел за опазване на културното наследство, развитие на културния туризъм и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

Изпълнени са всички поставени цели и са реализирани всички очаквани резултати по проекта. По време на изпълнение на проекта няма бюджетни ограничения.

Фази на развитие: Проектното изпълнение е реализирано в изключително добра координация между партньорите. Началото е поставено със създаване на оптимална организация и система за управление на проектните дейности. Избрана е двустепенна система за организация и управление, използвана при изпълнението на редица проекти, което е гаранция за успеха на настоящия проект. След определяне на отговорностите и задачите на всеки ангажиран в проекта, е стартирана работата по съхранение и реновиране на обекта на интервенция с цел създаване на Етнографски музей с експозиции на открито и закрито в град Созопол. Извършени са дейности по опазване и социализация на културно наследство. Приложени са иновативни и утвърдени такива методи за публичност и популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. Проектът бе адекватно представен пред обществото и всички заинтересовани страни, популяризирайки постигнатите резултати и реализираните цели. Всички бяха запознати със значението на европейското и националното сътрудничество, финансовия принос на ЕС и на Правителството на република България, както и постигнатата добавена стойност. Следваната стратегия при изпълнение на фазите на развитие на проекта се базира на комплекс от методи чрез необходимо присъщи, конкретни, добре позиционирани и опознаваеми мерки, които са доказано икономични, иновативни, ефикасни и ефективни.

Проектното изпълнение е финансирано от:
– Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство с водещо участие на Кралство Норвегия с програмен оператор Министерство на културата в България;

Стойността на всички дейности по проекта възлиза на 552 029.00 €.

Проектът е от изключително значение както на национално равнище, така и в европейски и световен мащаб. При осъществяване на консервационно-реставрационните дейности максимално е запазена автентичността на обекта. Функционалността на реновираната сграда е изменена и подобрена. По този начин е направена още една стъпка към превръщането на културното наследство на България по-достъпно и атрактивно както за българи, така и за чужденци, в това число и за хора с увреждания. Проектът гарантира прогрес за местното население и нови възможности за подобряване на тяхната конкурентоспособност. Той допринася за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Созопол и трансграничния регион.

Допълнителна информация:
Сградата „Тракийски хан“, където днес се помещава Етнографският музей на град Созопол, преди началото на проекта бе в тежко аварийно състояние. След извършените дейности по археологически проучвания, консервация, реставрация, адаптация и социализация на обекта, при пълното запазване на оригиналната субстанция в интериора и екстериора, бе създаден Етнографски музей. Музеят функционира с експозиции на открито и закрито. Той допринася за по-ярка изява и припознаване в съвременния модерен свят на културната национална идентичност в региона.

Сградата на Етнограски музей, град Созопол

Кадри от експонатите, изложени в Етнографския музей

1

Период на изпълнение: 2016 ÷ 2019 години. Стойност на дейностите по проекта – 264 692,85 лева. Финансиран от Фондация „Созопол” чрез дарения от физически и юридически лица.
На база изготвен и съгласуван технически проект с: Министерство на културата; Национален институт за недвижимо културно наследство, Регионална инспекция за околна среда и водите – град Бургас; Транснационална компания в енергийния сектор (EVN) – град Бургас; „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД – град Бургас; Община Созопол и издадено разрешение за строеж от община Созопол се изпълнява централния вход къв комплекса откъм главната улица на Национален археологически резерват „Античния град Аполония” – ул. „Аполония”, през стражева кула датирана от IV – XII век, част от крепостната система на резервата.

2 3 Чертежи от съгласуван технически проект за вход към комплекс от главната улица на резервата „Аполония“

Приложените чертежи с разпределение на входа и входно пространство от съгласуван технически проект ясно показват значимостта на обекта.

Това е едно уникално решение, което няма аналог в Европейския съюз. В световен мащаб има няколко такива решения за подходи, съчетали в себе си историята и настоящето, свързани по един прекрасен функционален начин.

В обхвата на Комплекса при проведени археологически проучвания са разкрити и експонирани архитектурни структури и артефакти от III век пр.н.е до наши дни. Всичко това е оформено по подходящ начин, така че гостите на Културния център да могат да се докоснат и запознаят с многовековната история на Аполония – Созопол.

Дейностите предвидени за изпълнение по проекта са:

  • Научни изследвания по темата
  • Създаване на постоянна изложба на макети, представящи знакови недвижими културни ценности
  • Създаване на пътуваща изложба на макети, представящи знакови недвижими културни ценности
  • Изработване на макети от „хартия”, тип „лего”, тип „пъзел” и представянето им в училища, книжарници, библиотеки и други
  • Визуализация на знакови недвижими културни ценности и предоставянето им в сферата на образованието и развитието на културния туризъм в България

На 26 октомври 2012 година, в изпълнение на част от дейностите по проекта, в Националния дворец на културата бе открита постоянната изложба „Културното наследство на България – минало, настояще, бъдеще”.

Откриване на изложбата: г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Божидар Димитров – Директор на Национален Исторически Музей, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и г-жа Славка Бозукова – Изпълнителен директор на „Стандарт Нюз”.Откриване на изложбата: г-н Росен Плевнелиев – Президент на Република България, г-жа Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Божидар Димитров – Директор на Национален Исторически Музей, г-н Кирил Арнаутски – Председател на Фондация „Созопол” и г-жа Славка Бозукова – Изпълнителен директор на „Стандарт Нюз”.